HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger Niveau van Bestaan

Aanpassing aan het systeem
ongewenste beïnvloeding tussen dimensies opheffen

April 2019
Afhankelijkheidsrelatie tussen mensen met verschillende ontwikkelingsniveaus

Ik weet nog niet waar dit stuk naartoe gaat. Maar ik weet wel dat de oplossing om de hoek ligt en daarom deel ik mijn gedachtengang naar die oplossing hier.

Ons nieuwe leven komt nog steeds niet echt van de grond. We laten ons niet meer tegenhouden, maar zijn wel een hoop energie en tijd kwijt aan het bedenken van oplossingen om verder te kunnen ondanks de beperkingen die ons vanuit de 'oude wereld' worden opgelegd.
Zoals gezegd laten we ons niet tegenhouden door deze opgelegde beperkingen, maar het vertraagt onze voortgang wel. Bovendien ontstaat er veel frustratie bij mensen die de 'oude wereld' nog willen ervaren, omdat zij geen grip op ons hebben.
De situatie zoals die nu is, leidt ertoe dat niemand zijn of haar best mogelijke leven kan leven.
Er lijkt een ongewenste afhankelijkheidsrelatie te bestaan tussen mensen van verschillende ontwikkelingsniveaus die, in die ene fysieke wereld waarin we leven, tegelijkertijd verschillende werkelijkheden willen vormgeven en ervaren.
Autonoom samenleven.
De Brexit is een perfect voorbeeld van dit probleem.

De sleutelwoorden waar het hier om gaat zijn:
bewegingsruimte (grenzen), informatie, perspectief, mogelijkheden.
Deze kunnen 'beperkt' of 'verruimd' zijn.

Nu was het de bedoeling dat de energetische structuren voor de benodigde beperking of verruiming zouden zorgen.
Dit lijkt niet of niet afdoende te werken. Mensen proberen elkaar te beperken of proberen onder door anderen opgelegde beperkingen uit te komen. Dit leidt tot de al eerder genoemde tijd- en energieverspilling, frustatie en vertraging.

Wat mij verder opvalt is dat er steeds meer 'verhalen' ontstaan die weinig realiteitsgehalte hebben. Deze verhalen komen allemaal voort uit de behoefte aan een betere toekomst (hoop) of uit de behoefte aan het voorkomen van een slechtere toekomst (angst).
Vanuit deze verhalen maken mensen keuzes en gaan ze handelen of zich op een bepaalde manier gedragen.
De bron van deze verhalen zou weleens bij de energetische structuren kunnen liggen.

Voldoen de energetische structuren wel?

Het is alweer 2 jaar geleden dat ik het ontwerp van de uiterlijke energetische structuur, de Merkabah, heb aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen.
(Lees eventueel: aanpassing aan het systeem - informatie-scheiding.)
Als ik kijk naar deze nieuwe structuur in verband met bovenstaande problemen, dan zou die structuur weleens de oorzaak kunnen zijn.

Merkabah integratie

Wat opvalt is, dat de Zielster-structuur (2 tetraëders) het hele lichaam omvat, maar de andere twee structuren niet. De ene hangt eronder en de andere steekt er bovenuit
De gedachte achter deze structuur was dat het bewustzijn dat actief in het lichaam aanwezig is het Zielsbewustzijn is. Het menselijke bewustzijn zit in het onderbewuste (verleden) en het hogere Geestbewustzijn in het bovenbewuste (toekomst).
Voor de nieuwe getransformeerde mens klopt dit helemaal. Voor de (van zichzelf) afgescheiden, nog niet getransformeerde mens echter niet.
Het actieve bewustzijn kan namelijk naast de Ziel, ook de Mens of de hogere Geest zijn.
Als de Mens het actieve bewustzijn is, dan leeft die zoals het nu is voornamelijk in het onderbewuste en kan zich alleen maar uiten via de buik (chakra's 1,2 en 3)
Als de hogere Geest het actieve bewustzijn is, dan leeft die voornamelijk in het bovenbewuste en kan zich alleen maar uiten via het hoofd (chakra's 5,6 en 7).

Daar komen al die onrealistische verhalen vandaan.
Verhalen van hoop uit het bovenbewuste via het actieve hogere Geestbewustzijn en verhalen van angst uit het onderbewuste via het actieve menselijke bewustzijn.

Het is dus een probleem dat het actieve bewustzijn niet volledig samenvalt met het fysieke lichaam.

Oh, er schiet me iets te binnen. Wat ik hierboven schrijf gaat over de van zichzelf afgescheiden mens, maar ook de al wel getransformeerde mens heeft deze Merkabah-structuur om zich heen. In de interactie met iemand die actief vanuit een Mens- of hogere Geestbewustzijn leeft, kan de getransformeerde mens zijn actieve bewustzijn verplaatsen naar de Mensstructuur of de hogere Geeststructuur, om op dezelfde golflengte te komen.
Deze persoon reageert dan in feite weer vanuit afgescheidenheid,

Conclusie: de nieuwe structuur houdt afgescheidenheid in stand.

De oplossing

De verschillende 'voertuigen' voor de opeenvolgende bewustzijnsniveau zijn noodzakelijk om ieder niveau zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij hun afzonderlijke ontwikkeling naar volledig bewust zelfstandig functionerend onderdeel binnen het multidimensionale geheel.
Ieder onderdeel moet de gelegenheid krijgen om zichzelf te leren kennen, maar ook te leren hoe het zich het beste kan verhouden tot anderen binnen dit geheel.

Het actieve bewustzijn moet het lichaam omvatten.
In de afgescheiden situatie zijn zowel de Mens, de Ziel als de hogere Geest het actieve bewustzijn. Ze zijn niet geïntegreerd, maar ontwikkelen zich apart. Maar alledrie moeten ze dus het lichaam volledig omvatten.
Dat kan niet met 1 structuur, omdat de structuur nu juist het bewustzijnsniveau vormt. De vorm, het aantal vlakken, de beweeglijkheid of juist starheid, bepalen de belevingswereld van het bewustzijn. Het bepaalt de mogelijkheden om de werkelijkheid waar te nemen en te creëren. Het bepaalt het perspectief van waaruit naar de wereld wordt gekeken en het bepaalt de bewegingsruimte, de ruimte die je hebt om je leven vorm te geven en de informatie die je daarvoor nodig hebt.
Dit alles is nodig om jezelf te leren kennen en je in de juiste richting te ontwikkelen.

De drie energetische vormen zijn samengesteld uit deeltjes materie die op verschillende frequenties trillen. Ze zitten op verschillende golflengtes. Hierdoor kunnen ze gelijktijdig dezelfde ruimte innemen en toch afzonderlijk leven.
De oplossing is dus om de vormen over elkaar te leggen zodat ze alledrie het lichaam kunnen omvatten.

Merkabah los
Merkabah los

(Fig. Eerste ontwerp)

Dit zou genoemde problemen moeten oplossen.

UPDATE: Na het delen van bovenstaande tekst kwam een duidelijk probleem met deze structuur naar voren.
Het nieuwe wordt niet gezien! Diverse mensen focusten zich op het oude zonder te zien dat dit onderdeel is van het nieuwe.

Het nieuwe wil zich manifesteren! Wat is er voor nodig om dit mogelijk te maken?

Focussen op het oude betekent dat de nieuwe kwantum-mogelijkheden niet gezien kunnen worden. Dat klopt ook wel, omdat de kubusstructuur deze mogelijkheden niet in zich draagt. Het idee hierachter was, dat de mens zijn 3D-werkelijkheid nog volledig moet doorgronden en leren kennen.
Is het mogelijk om ook de Mens (het menselijke bewustzijn) en de Ziel (zielsbewustzijn) een 5D-'voertuig' te geven, terwijl de Mens zich toch alleen maar bezig kan houden met zijn 3D-werkelijkheid en de Ziel met zijn 4D-werkelijkheid?

Bovendien moeten de afgescheiden Mens, Ziel en Geest ook leren om met elkaar te gaan samenwerken. Dan is een uiterlijke energetische structuur van 3x 2 piramides ook logisch. De vlakken van de piramides worden alleen met andere informatie gevuld. Zo krijgt de Mens slechts die kwantum-mogelijkheid te zien die op dit moment of in de zeer nabije toekomst gerealiseerd kan worden.
Op deze manier kan de nieuwe werkelijkheid gemanifesteerd worden door mensen die nog midden in hun transformatie-proces zitten en die nog bezig zijn met overschakelen van oud naar nieuw.

Merkabah los
Merkabah los

(Fig. Definitieve ontwerp)

Het plaatje van het ontwikkelingspad voor de nieuwe mens is daarmee ook veranderd en ziet er nu zo uit:

Ontwikkeling nieuwe mens
Ontwikkeling nieuwe mens

(Fig. Ontwikkelingspad nieuwe mens)

Vragen? Stuur een e-mail

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger niveau van Bestaan

De Collectieve routekaart van de Mensheid

Opbouw van een Hoger Bestaan (van juli 2015 tot heden)

Mei 2022:
Let’s make waves together! Een snellere route naar het best mogelijke leven voor iedereen
Augustus 2020:
Aanpassing van de levensplannen: rekening houden met de traagheid van materie
April 2019:
Begin van een nieuw traject: oplossingen vinden voor oude problemen
Aanpassing aan het systeem: ongewenste beïnvloeding tussen dimensies opheffen
Februari 2019:
aanpassing aan het levensplan: onbewuste automatische reacties
Maart tot juni 2017:
aanpassing aan het systeem - informatie-scheiding
September 2016 tot maart 2017:
aanpassing aan het systeem - hoe geven we het gezamenlijke leven vorm?
Juli tot september 2016:
Aanpassingen aan het energetische communicatie- en informatiesysteem tbv de afronding van het 'oude' leven
Maart tot en met juni 2016:
Het beste van twee werelden creëren of de best mogelijke wereld voor iedereen?
December 2015 tot en met maart 2016:
de toekomst co-creëren in plaats van het verleden her-creëren
Juli tot en met december 2015:
de voorbereidingsfase

Het Transitietraject (van december 2004 tot en met juni 2015):

Maart tot en met juni 2015:
"Bestemming bereikt": leven vanuit een nieuwe werkelijkheid
Juni 2014 tot maart 2015:
De strijd om het best mogelijke leven
Maart 2014 tot en met juni 2014:
Afstemmen beschikbare middelen voor de korte, middellange en lange termijn
December 2004 tot maart 2014:
Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Waar gaan we naartoe?

Deeltrajecten

September 2014:
Het leven balanceren over en door alle niveaus van het multidimensionale leven heen zorgt voor een betere balans in het leven als geheel
Oktober 2013:
Mijlpaal bereikt: de noodzakelijke voorbereidingen op individueel en collectief  niveau zijn afgerond. Volgende fase: vernieuwing van de samenleving.
Augustus 2013:
Optimaal benutten van de multidimensionale mogelijkheden voor het oplossen van knelpunten door de menselijke ideeën als uitgangspunt te nemen
Juli 2013:
Vanaf nu bouwt iedereen bij de volgende stap aan het beste leven dat binnen een multi-dimensionaal functionerend geheel mogelijk is
Juni 2013:
Bewust zijn van de samenhang tussen de diverse lagen (dimensies, aspecten) van je leven

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT