HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger Niveau van Bestaan

Let’s make waves together!
Een snellere route naar het best mogelijke leven voor iedereen

Mei 2022

Op dit moment wordt onze collectieve route naar het best mogelijke leven voor iedereen bepaald door mensen die willens en wetens keuzes maken die ten koste van andere mensen gaan. En hoewel alle levens op elkaar blijven afgestemd, lopen we hierdoor aanzienlijke vertraging op.

We kunnen onze route versnellen als de mensen die bewust hun levenspad volgen, hun expertise en creatievaardigheden gaan inzetten om niet alleen hun eigen best mogelijke leven vorm te geven, maar daarbij ook bewust de mensen die met hen verbonden zijn meenemen naar hun best mogelijke leven.
Hierdoor maken we golven die zich in steeds groter wordende cirkels door het kwantumveld van de fysieke werkelijkheid bewegen. Als die golven bij elkaar komen worden het draaikolken die iedereen meenemen op hun levenspad. Afwijkende keuzes ten koste van anderen zijn dan niet meer mogelijk.
Doe je mee? Let’s make waves!

Je leven co-creëren in afstemming met al het leven

Iedereen beschikt over bepaalde creatie-vaardigheden. Vaardigheden waarmee je deeltjes materie kunt samenvoegen tot tastbare vormen waarmee je je leven en je leefomgeving kunt vormgeven. Alles wat tastbaar is in je leven bestaat uit deeltjes materie die zo zijn samengevoegd dat ze een bepaalde vorm aannemen. Door deze vormen op een bepaalde manier te combineren ontstaat een specifieke werkelijkheid waarmee je het leven kunt ervaren.

In de nieuwe evolutiefase ‘leven in afstemming met anderen en het leven als geheel’ geef je jouw leven vorm met deeltjes materie die, op kwantumniveau, aan jou (jouw bewustzijn) zijn gebonden. De vorm die de deeltjes materie aannemen hangt samen met wie jij bent en met welke functie jij vervult binnen het leven als geheel. Materie beweegt met je mee als je leeft in overeenstemming met jouw plaats binnen het leven als geheel.

De mogelijkheden om deze deeltjes te gebruiken om je leven en leefomgeving te vormen zijn niet alleen afgestemd op wat jij in je leven wilt en kunt ervaren, maar ook op de mogelijkheden van iedereen waarmee jouw leven verbonden is en met het leven als geheel.
Als je niets zou doen, geen keuzes zou maken die de vorming van de deeltjes zouden beïnvloeden, dan materialiseren en desintegreren de deeltjes als vanzelf om je heen terwijl je je door tijd en ruimte beweegt. Het lijkt dan alsof je afhankelijk bent van hoe materie zich om je heen vormt. Je beweegt je gewoon door tijd en ruimte en er ontstaat een bepaalde wereld om je heen zonder dat je daar iets voor hebt gedaan.

In werkelijkheid zit er een heel proces achter dat ervoor zorgt dat uit alle mogelijke plaatsen die de deeltjes op een bepaald moment in de tijd kunnen innemen, uiteindelijk maar één plaats overblijft. Pas als een deeltje nog maar één mogelijkheid over heeft, zal het zich op die bepaalde plaats op dat bepaalde tijdstip manifesteren.

Dit manifestatieproces is een complex dynamisch geheel van zich steeds herhalende op elkaar afgestemde deelprocessen. Zodra zich een verandering voordoet, bijvoorbeeld wanneer iemand een keuze heeft gemaakt, worden alle mogelijkheden opnieuw op elkaar afgestemd.

Een aantal processen vinden buiten jouw invloedssfeer plaats. Zoals de optimale afstemming van alle levens op elkaar zodat ze samen één perfect werkend geheel vormen. Maar ook natuurlijke processen, zoals groei en ontwikkeling.

Genoemde processen verkleinen het aantal mogelijkheden al waarop een deeltje zich kan manifesteren in de tijd, maar er zullen nog steeds meerdere mogelijkheden over zijn.
Het maakt voor het leven niet uit welke van deze mogelijkheden vorm krijgt. Voor degenen echter die deze mogelijkheden moeten ervaren omdat ze er middenin zitten, maakt het heel veel uit. Doet het leven pijn en is het een kwelling, of geniet je met volle teugen van een fantastisch leven? Hoe je het leven beleeft heeft invloed op de keuzes die je in je leven maakt. Daarom is de definitieve keuze aan jou, afhankelijk van je persoonlijke voorkeuren en expertise en afgestemd op de persoonlijke voorkeuren en expertise van anderen.

Expertise en persoonlijke voorkeuren

Je ziet dat in een afgestemde werkelijkheid je mogelijkheden om je leven en leefomgeving te vormen beperkt zijn tot die mogelijkheden waarmee iedereen, niemand uitgezonderd, zijn of haar best mogelijke leven kan leven.
Bij het bepalen van de beste mogelijkheid die je kunt co-creëren kan je je expertise inzetten, je creatie-vaardigheden, en als er dan meerdere alternatieven zijn dan heb je de keus om de mogelijkheid van je voorkeur te manifesteren.
Maar ook de inzet van jouw expertise en jouw persoonlijke voorkeuren moeten op anderen zijn afgestemd.
Uit ervaring weet ik dat dit een leerproces is.
Zo is het mijn voorkeur om de snelste en meest efficiënte route naar ieders best mogelijke leven te nemen. Deze route bleek echter veel te uitdagend en veeleisend. Niet alleen voor de mensen die samen met mij die route vormgaven, maar ook voor mijn eigen lichaam.
Ik heb mijn voorkeur dan ook moeten aanpassen. Ik neem nu nog steeds de snelste en meest efficiënte route door het leven, maar houd daarbij rekening met wat iedereen nodig heeft om de veranderingen te kunnen realiseren. Voor mij betekent dat vertragen, stapje voor stapje verder gaan, kijken wat iedereen (inclusief mijn lichaam) aan kan en verwerkings- en hersteltijd inbouwen.

Ook de manier waarop ik mijn expertise inzet is een heel leerproces. Mijn vaardigheden zijn namelijk bedoeld voor de nieuwe evolutiefase, voor het opbouwen van een nieuwe samenleving waarin alle levens op elkaar zijn afgestemd. Nu we echter hebben besloten om geleidelijk aan naar de volgende evolutiefase over te gaan, werk ik meestal samen met mensen die zich afgescheiden wanen van anderen en die zo goed mogelijk proberen te overleven. In een (belevings)wereld die gericht is op overleven zijn mijn vaardigheden een bedreiging.
Ik heb hiermee moeten leren omgaan en heb mijn methodes aangepast op de behoefte aan veiligheid. Zo kan ik voorkomen dat mensen in de weerstand schieten en zich gaan verzetten tegen de verandering die nodig is om hun best mogelijke leven afgestemd op anderen en het leven als geheel te kunnen co-creëren.

De vorige evolutiefase: zo goed mogelijk overleven als indvidu

We komen uit een evolutiefase waarin mensen zich vooral hebben gericht op hun eigen leven. Hoe kan ik het beste leven op deze wereld, tussen andere mensen die zich dat ook afvragen voor zichzelf. We hebben met zijn allen eeuwenlang alle mogelijkheden onderzocht. We ervaarden het leven als onveilig, wat ertoe leidde dat we ons voornamelijk bezig zijn gaan houden met zo goed en zo comfortabel mogelijk overleven.
We vroegen ons bijvoorbeeld af:
Kan je het beste overleven door je aan te sluiten bij een groep mensen en je aan te passen aan de gewoontes van die mensen? Of kan je juist het beste alléén overleven door je af te zonderen van de groep? En wat kunnen we allemaal met de gevormde materie die de Aarde ons te bieden heeft? Kunnen we ons die materie toe-eigenen? Vergroot dat onze overlevingskansen? Of ons comfort? En als anderen zich iets hebben toegeëigend dat wij kunnen gebruiken om onze overlevingskansen te vergroten, kunnen we dat dan afpakken en ons toe-eigenen?

Ja, dat zijn allemaal mogelijkheden om als individu te overleven tussen andere mensen. Deze manieren van leven gaan echter altijd ten koste van anderen en zelfs van het leven als geheel.
Als levens niet op elkaar zijn afgestemd en als de materie die jij om je heen hebt verzameld niet is afgestemd op de materie die jij nodig hebt om je leven te leven en niet op wat anderen nodig hebben en niet op wat er in de toekomst nodig is om al die levens vorm te geven, dan kan niemand meer zijn of haar best mogelijke leven leiden.
Dat is wat we geleerd hebben uit de vorige evolutiefase. De inzichten die we hebben opgedaan hebben we meegenomen naar ons bovenbewuste en opgenomen in de levensplannen, zodat we die inzichten als wijsheid kunnen toepassen in onze toekomstige levens. Bij het afstemmen van alle levens op elkaar.

Individuen die afwijkende keuzes maken bepalen nu onze route

Doordat we ons geconcentreerd hebben op ons individuele leven zonder er rekening mee te houden wat dat betekent voor (de kwaliteit van) de levens van anderen, is er een enorme scheefgroei ontstaan tussen de materie die voor ieder persoonlijk beschikbaar is, nu en in de toekomst, en de materie die ieder om zich heen verzameld heeft.
Vanuit dat perspectief lijkt het er dan ook op dat het onmogelijk is om alle levens zo op elkaar af te stemmen dat iedereen het best mogelijke leven kan leven.

Vanuit het kwantumniveau van onze werkelijkheid en vanuit het perspectief van stapsgewijze evolutie van het leven, is echter waar te nemen dat het wel degelijk mogelijk is om alle levens zo op elkaar af te stemmen, om de deeltjes materie zo te verdelen en toe te wijzen, dat iedereen het best mogelijke leven kan vormgeven en ervaren dat afgestemd is op al het leven. Nu en in de toekomst. Op kwantumniveau zijn de levens van iedereen op elkaar afgestemd en op Zielniveau verwerkt in individuele en gezamenlijke levensplannen.

De vraag is nu alleen: geeft ieder individu het leven vorm volgens zijn of haar levensplan en de gezamenlijke levensplannen? Dat kan, maar hoeft niet. Mensen kunnen er bewust, willens en wetens, voor kiezen om een leven vorm te geven dat goed lijkt voor zichzelf, maar dat ten koste gaat van anderen.
Zo’n keuze verandert de mogelijkheden in de levensplannen, omdat de mogelijkheden opnieuw op elkaar worden afgestemd.

Een duidelijk voorbeeld zijn de keuzes van Poetin. Hij heeft zich bijvoorbeeld de graanvoorraden van Oekraïne toegeëigend en de uitvoerroutes geblokkeerd. Hierdoor heeft hij een voedselcrisis veroorzaakt in de landen die afhankelijk zijn van het graan dat Oekraïne verbouwt voor hun dagelijkse eten. En zit hij daarmee? Dat mensen in de rij moeten staan voor de paar broden die in de schappen liggen en met elkaar op de vuist gaan om het laatste brood te bemachtigen? Nou nee. Hij blijft (figuurlijk) op het graan zitten en probeert het te gebruiken als onderhandelingsmiddel. Om onder de sancties uit te komen die aan zijn land zijn opgelegd omdat hij onrechtmatig Oekraïne is binnen gevallen. Willens en wetens kiest hij voor zichzelf, ten koste van vele anderen op deze wereld.
Dit maakt echter wel heel goed zichtbaar hoe de levens van mensen over de hele wereld met elkaar samenhangen.

Het is natuurlijk mooi dat iedereen vrije keuze heeft zonder dat het verband tussen alle levens verloren gaat. Als we echter de mensen die zichzelf belangrijker vinden dan anderen onze levens laten bepalen, dan duurt het wel heel erg lang voordat iedereen daadwerkelijk het best mogelijke leven kan vormgeven.
Dit kan en moet anders. En jij kan het verschil maken.

De levens van mensen in jouw leven in overeenstemming brengen met elkaar

We laten nu mensen die ‘buiten de paden’ willen lopen onze route door het leven bepalen.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij, mensen die bewust hun levenspad vormgeven, de beste gezamenlijke route bepalen?

Door heel bewust jouw levenspad te volgen en je expertise in te zetten om ervoor te zorgen dat de mensen waarmee jouw leven verbonden is óók hun levenspad gaan vormgeven.
Het gaat er dus niet alleen om je eigen leven vorm te geven in samenhang met al het overige leven, maar om het meenemen van de mensen om je heen door hen te helpen de overgang te maken van afgescheiden naar afgestemd leven in lijn met hun levensplan.
Door jouw expertise en creatie-vaardigheden bewust in te zetten, maak je cirkels om je heen die steeds groter worden. Als deze cirkels van bewuste creators elkaar raken en gaan resoneren, dan maak je steeds grotere golven waardoor het moeilijk wordt om nog een afwijkende keuze te maken.

Natuurlijk worden jouw mogelijkheden om golven te maken in je levensplan opgenomen. En in de gezamenlijke levensplannen. Maar het inzetten van jouw expertise is onmisbaar om ons gezamenlijke doel te bereiken.
Ik sta klaar om samen met jou dit avontuur aan te gaan, mocht je mijn hulp nodig hebben.

Let’s make waves together!

Plan beste leven
Plan beste leven

(Fig. Hoe je naar je best mogelijke leven komt)

Vragen? Stuur een e-mail

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger niveau van Bestaan

De Collectieve routekaart van de Mensheid

Opbouw van een Hoger Bestaan (van juli 2015 tot heden)

Mei 2022:
Let’s make waves together! Een snellere route naar het best mogelijke leven voor iedereen
Augustus 2020:
Aanpassing van de levensplannen: rekening houden met de traagheid van materie
April 2019:
Begin van een nieuw traject: oplossingen vinden voor oude problemen
Aanpassing aan het systeem: ongewenste beïnvloeding tussen dimensies opheffen
Februari 2019:
aanpassing aan het levensplan: onbewuste automatische reacties
Maart tot juni 2017:
aanpassing aan het systeem - informatie-scheiding
September 2016 tot maart 2017:
aanpassing aan het systeem - hoe geven we het gezamenlijke leven vorm?
Juli tot september 2016:
Aanpassingen aan het energetische communicatie- en informatiesysteem tbv de afronding van het 'oude' leven
Maart tot en met juni 2016:
Het beste van twee werelden creëren of de best mogelijke wereld voor iedereen?
December 2015 tot en met maart 2016:
de toekomst co-creëren in plaats van het verleden her-creëren
Juli tot en met december 2015:
de voorbereidingsfase

Het Transitietraject (van december 2004 tot en met juni 2015):

Maart tot en met juni 2015:
"Bestemming bereikt": leven vanuit een nieuwe werkelijkheid
Juni 2014 tot maart 2015:
De strijd om het best mogelijke leven
Maart 2014 tot en met juni 2014:
Afstemmen beschikbare middelen voor de korte, middellange en lange termijn
December 2004 tot maart 2014:
Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Waar gaan we naartoe?

Deeltrajecten

September 2014:
Het leven balanceren over en door alle niveaus van het multidimensionale leven heen zorgt voor een betere balans in het leven als geheel
Oktober 2013:
Mijlpaal bereikt: de noodzakelijke voorbereidingen op individueel en collectief  niveau zijn afgerond. Volgende fase: vernieuwing van de samenleving.
Augustus 2013:
Optimaal benutten van de multidimensionale mogelijkheden voor het oplossen van knelpunten door de menselijke ideeën als uitgangspunt te nemen
Juli 2013:
Vanaf nu bouwt iedereen bij de volgende stap aan het beste leven dat binnen een multi-dimensionaal functionerend geheel mogelijk is
Juni 2013:
Bewust zijn van de samenhang tussen de diverse lagen (dimensies, aspecten) van je leven

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT