HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger Niveau van Bestaan

Traject juni tot september 2016: aanpassingen aan het energetische systeem tbv de afronding van het 'oude' leven

September 2016   

traject_mrt_juni_2016
traject_mrt_juni_2016


CC&IS

Tot nu toe ben ik bij het aanbrengen van functionele veranderingen in het energetische systeem van de mens steeds uitgegaan van de 'nieuwe' multidimensionale mens. Ik heb daarvoor een totaal nieuw energetisch communicatie- en informatiesysteem ontworpen en koppelingen met het oude 'overtuigingensysteem' daar waar de oude manier van door het leven gaan interfereerde met het nieuwe leven.
Hierdoor kon de multidimensionale mens verder met zijn of haar nieuwe leven en werd de 'gewone' mens beperkt in zijn mogelijkheden om een afwijkend leven vorm te geven waardoor ook dat leven paste binnen het geheel.
Het nieuwe energetische systeem is inmiddels bij iedereen geïmplementeerd, waardoor iedereen op het eigen tempo kan groeien van 'gewoon' naar 'multidimensionaal' mens.

Probleem: dualiteit als basis voor het leven in de oude werkelijkheid

Nu zijn we echter aangeland op het punt waar het principe waarop de afwijkende oude werkelijkheid is gebouwd zodanig interfereert met de nieuwe werkelijkheid dat de mogelijkheden om de nieuwe werkelijkheid te manifesteren ernstig worden beperkt, namelijk tot drie mogelijkheden:
de twee uitersten en het midden (de gulden middenweg) van een bepaald spectrum.

Voor het manifesteren van een afwijkende, beperkende werkelijkheid kon in het verleden succesvol gebruik gemaakt worden van het principe van dualiteit (zie Dualiteit gebruiken als 'tool' en voor je laten werken in plaats van jezelf te verliezen in onverenigbare tegenstellingen).
Er zijn allerlei energetische mechanismen ontwikkeld die gebruik maken van dit principe van dualiteit. In feite is het de basis van onze oude werkelijkheid.
Individuen passen deze mechanismen onbewust toe, omdat ze zich bevinden in ons collectieve onderbewuste als gedachtenvorm die onze gedachten, keuzes en gedrag bepalen.

Merkabah

Dit probleem kon niet worden opgelost via een koppeling met het nieuwe systeem. Het oude overtuigingensysteem, die sommigen wel (her)kennen als de Merkabah, moest worden aangepast.
De oorzaak van kijken vanuit een perspectief van tegenstellingen (dualiteit) ligt namelijk in het feit dat de Merkabah alle kanten op kan draaien en de tetraëders waar deze uit bestaat zelfs los van elkaar kunnen komen.
Via manipulatie kan de structuur dan in een bepaalde (statische) stand gezet worden. Hierdoor kunnen de chakra's (deels) worden afgesloten waardoor de informatievoorziening verstoord wordt. Hierdoor ontstaat ongewenste interferentie met de werking van het chakra-systeem.

De werking van de Merkabah

De Merkabah is een energetische structuur die bestaat uit twee losse in elkaar geschoven tetraëders. Ze kunnen samen het hele lichaam omvatten.
De tetraëders zijn vergelijkbaar met de sterstructuren in het nieuwe systeem die ieder zijn opgebouwd uit twee vanaf de punten in elkaar geschoven piramides. Dit zijn piramides omdat er een dimensie is bijgekomen die we willen betrekken in onze ervaringen, de dimensie van de eenheid van het leven.
Het principe van de structuren is hetzelfde, ze bevatten alle informatie die we nodig hebben om ons leven te kunnen vormgeven en (be)leven.

De ene tetraëder bevat alle potentiële mogelijkheden waaruit we kunnen kiezen (de ijle binnenkant), en de andere bevat informatie over de tot nu toe gemanifesteerde werkelijkheid (de dichte buitenkant).

Wanneer beide tetraëders de hartchakra omvatten, kunnen de huidige manifestatie en de toekomstige mogelijkheden met elkaar in verband worden gebracht. Hierdoor is iemand in staat de juiste keuze maken voor de toekomst die hij of zij wil manifesteren, een keuze die past binnen de levens van anderen en het leven als geheel.

Merkabah

De kleuren groen en roze worden geassocieerd met de hartchakra. Het zijn frequenties van de tetraëders, waardoor die kunnen waargenomen in een bepaalde kleur. De tetraëder met de potentiële mogelijkheden is roze, die met de gemanifesteerde werkelijkheid groen. Vanaf nu zal ik praten over de 'roze structuur' en de 'groene structuur'.

In de neutrale stand staat de roze structuur met de punt naar boven en het drievlak aan de onderkant met één punt middenvoor en de groene structuur met de punt naar beneden en het drievlak aan de bovenkant met één punt middenachter.

In tegenstelling tot de structuren van de multidimensionale mens waar de structuren slechts informatie bevatten, dienen de structuren van de Merkabah als 'voertuig' voor het bewustzijn. Het bewustzijn heeft een beperkt perspectief op de binnen- en buitenwereld. Hierdoor wordt de mate van bewustzijn beïnvloed (gevormd). De groene structuur is het voertuig (fysieke lichaam) voor de menselijke geest en de roze structuur het voertuig voor de Ziel.

In deze constructie is er binnen de fysieke werkelijkheid geen ruimte voor de hogere Geest. Deze bevindt zich daarom buiten het lichaam en is via de kruinchakra verbonden met de Ziel waardoor de Ziel de ideëen om het leven mee te vormen van de Geest kan ontvangen. Om de Aarde zit ook een Merkabah-structuur. De Merkabah van de mens is daarmee verbonden.

In deze neutrale stand zijn de mogelijkheden voor de toekomst (binnenwereld) duidelijk zichtbaar (de bovenste punt is vrij). De gemanifesteerde structuur (buitenwereld) is ook duidelijk zichtbaar omdat die door de subtielere roze structuur heen kan worden waargenomen. De mogelijkheden hebben verband met de mogelijkheden van de Aarde. In het hart kan de juiste keuze worden gemaakt aan de hand van de ideeën van de hogere Geest.

De structuren kunnen worden bewogen via de informatie in de chakra's. De chakra's zijn dan het draaipunt. De beweging van de structuren om het lichaam heen en ten opzichte van elkaar, is afhankelijk van de plaats van dit draaipunt.

Wanneer het draaipunt bijvoorbeeld in de kruinchakra resp. de basischakra is, dan kunnen de tetraëders zo draaien dat ze buiten het lichaam terecht komen. Dit gebeurt in geval van een ernstige traumatische gebeurtenis die de Ziel niet denkt aan te kunnen. De Ziel verdwijnt uit het lichaam, gaat zweven, de roze tetraëder draait omhoog. Tegelijk valt de groene tetraëder naar beneden omdat het verband weg is; de menselijke geest raakt daardoor 'in de put', met een depressie als gevolg.

Wanneer het draaipunt in de hartchakra zit, dan kan de hele structuur zowel langs de horizontale as als de verticale as draaien. De structuur kan dan in zijn geheel worden omgedraaid, ondersteboven en achterstevoren.
Het gevolg van deze stand is dat de 'omgekeerde wereld' wordt gecreëerd, een wereld die nu onze oude werkelijkheid vormt.
De dichte groene structuur belemmert het zicht op de ijle roze structuur. Onze binnenwereld, de potentiële mogelijkheden voor de toekomst, verdwijnt uit beeld. Bovendien is onze Ziel nu onbeschermd in de fysieke werkelijkheid en voelt zich daardoor enorm kwetsbaar. Dit gevoel van kwetsbaarheid wordt in allerlei manipulatieve structuren misbruikt, waardoor mensen van hun eigen pad afgeleid kunnen worden.

Een omgekeerde groene structuur kan ook als het ware over de roze structuur van een ander gezet worden wanneer die in de goede stand staat. Hierdoor kan je iemand in je eigen werkelijkheid opnemen en gaat deze persoon jouw werkelijkheid voor waar aannemen en verder vormgeven. Het resultaat is dat iemand helemaal idolaat lijkt van die persoon of het wereldbeeld van die persoon en die persoon ook gaat verdedigen terwijl overduidelijk is voor buitenstaanders dat die persoon helemaal verkeerd bezig is.
Dit is de meest effectieve manier om anderen jouw leven te laten vormgeven en de buitenwereld ervan overtuigen dat jouw werkelijkheid geweldig is.

De oplossing

De oplossing voor dit probleem is om de tetraëders te borgen in de neutrale stand. Als volgt:

Merkabah

de roze structuur met de punt naar boven en de punt van het onderste vlak naar voren en de groene structuur met de punt naar beneden en de punt van het bovenste vlak naar achteren, samen geborgd in de hartchakra,
De twee structuren zijn via de twee uiterste punten van de basis kruiselings met elkaar verbonden via de hartchakra. Hierdoor is het niet meer mogelijk om de hele structuur achterstevoren te draaien.
Onder de roze structuur komt de Aardestructuur, ook een tetraëder, de vlakken tegen elkaar. Deze structuur bevat alle informatie over de materie die voor het individu ter beschikking staat om het eigen leven mee te vormen en is verbonden met de materiestructuur van de Aarde. De groene structuur is met de punt via de basischakra in het midden van de Aardestructuur verankerd.
Boven de groene structuur komt de (hogere) Geest-structuur, ook weer de vlakken tegen elkaar. Hierdoor is het niet meer mogelijk om de groene structuur van iemand anders over de roze structuur te zetten en kan je niet meer in de werkelijkheid van een ander getrokken worden. Deze structuur bevat alle informatie, concepten en ideeën voor het eigen leven en het gezamenlijke leven die gevormd kunnen worden met de beschikbare materie in de Aardestructuur en is verbonden met de Bewustzijnsstructuur van de Aarde. De roze structuur is met de punt via de kruinchakra in het midden van de Geest-structuur verankerd.
De structuur kan nu ook niet meer ondersteboven gedraaid worden.

Al deze structuren zijn ook verbonden met de nieuwe energetische communicatie- en informatiestructuur. Hoe de structuren zijn verbonden is afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van het individu.

Wanneer alle oude informatie is doorgewerkt is de Merkabah-structuur niet meer nodig.
Je zou verwachten dat de structuur dan gewoon kan blijven zitten, omdat die volledig transparant geworden is. In de praktijk blijkt deze transparante structuur echter problemen te geven in de interactie met anderen, waardoor toch onvoorspelbare en ongewenste resultaten optreden.
Dit probleem kan worden opgelost door de Merkabah-structuur volledig te verwijderen.

De volgende fase

Nu we eindelijk het principe van belemmerende dualiteit en alle energetische mechanismen die daarmee werkten hebben doorzien, kunnen we al onze op elkaar en het Leven afgestemde mogelijkheden naar wens benutten om ons best mogelijke leven te gaan vormgeven en leven.
Ons 'oude leven', onze oude manier van doen, vormt nu geen belemmering meer om alle nieuwe mogelijkheden te kunnen gaan ontdekken van de nieuwe wereld die voor ons ligt.

Vragen? Stuur een e-mail

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger niveau van Bestaan

De Collectieve routekaart van de Mensheid

Opbouw van een Hoger Bestaan (van juli 2015 tot heden)

Mei 2022:
Let’s make waves together! Een snellere route naar het best mogelijke leven voor iedereen
Augustus 2020:
Aanpassing van de levensplannen: rekening houden met de traagheid van materie
April 2019:
Begin van een nieuw traject: oplossingen vinden voor oude problemen Aanpassing aan het systeem: ongewenste beïnvloeding tussen dimensies opheffen
Februari 2019:
aanpassing aan het levensplan: onbewuste automatische reacties
Maart tot juni 2017:
aanpassing aan het systeem - informatie-scheiding
September 2016 tot maart 2017:
aanpassing aan het systeem - hoe geven we het gezamenlijke leven vorm?
Juli tot september 2016:
Aanpassingen aan het energetische communicatie- en informatiesysteem tbv de afronding van het 'oude' leven
Maart tot en met juni 2016:
Het beste van twee werelden creëren of de best mogelijke wereld voor iedereen?
December 2015 tot en met maart 2016:
de toekomst co-creëren in plaats van het verleden her-creëren
Juli tot en met december 2015:
de voorbereidingsfase

Het Transitietraject (van december 2004 tot en met juni 2015):

Maart tot en met juni 2015:
"Bestemming bereikt": leven vanuit een nieuwe werkelijkheid
Juni 2014 tot maart 2015:
De strijd om het best mogelijke leven
Maart 2014 tot en met juni 2014:
Afstemmen beschikbare middelen voor de korte, middellange en lange termijn
December 2004 tot maart 2014:
Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Waar gaan we naartoe?

Deeltrajecten

September 2014:
Het leven balanceren over en door alle niveaus van het multidimensionale leven heen zorgt voor een betere balans in het leven als geheel
Oktober 2013:
Mijlpaal bereikt: de noodzakelijke voorbereidingen op individueel en collectief  niveau zijn afgerond. Volgende fase: vernieuwing van de samenleving.
Augustus 2013:
Optimaal benutten van de multidimensionale mogelijkheden voor het oplossen van knelpunten door de menselijke ideeën als uitgangspunt te nemen
Juli 2013:
Vanaf nu bouwt iedereen bij de volgende stap aan het beste leven dat binnen een multi-dimensionaal functionerend geheel mogelijk is
Juni 2013:
Bewust zijn van de samenhang tussen de diverse lagen (dimensies, aspecten) van je leven

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT