HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger Niveau van Bestaan

Traject maart tot juni 2017
aanpassing aan het systeem: informatie-scheiding

Juni 2017

traject mrt juni 2017

traject mrt juni 2017

merkabah nieuw

De vorige versie van het nieuwe ontwerp van het informatiesysteem van de ‘oude’, afgescheiden, mens was onvolledig.
(Zie: de tekst van september 2016)
Het leek mij een logische structuur (zie plaatje rechts):
er was een tetraëder voor de beschikbare materie, voor de (tijdloze) ideeën van de Geest, voor de innerlijke werkelijkheid van de Ziel en voor de uiterlijke werkelijkheid van de Mens.

Doordat echter de tetraëders voor de Mens en de Geest met de punten naar beneden resp. naar boven waren gedraaid, kon maar één mogelijkheid worden gemanifesteerd en werd de bewegingsruimte van het lichaam ernstig beperkt.
Het lichaam moest balanceren op de punt.
Een brede stabiele basis ontbrak.

Door beide tetraëders om te keren kunnen alle beschikbare potentiële ideeën weer worden geëvalueerd zodat het beste idee vorm zou kunnen krijgen en krijgt het lichaam een stabiele basis en meer bewegingsruimte.
Deze constructie heeft echter weer het nadeel dat iemand anders zijn of haar structuur aan de brede basis kan koppelen. Dit zou weer mogelijkheden openen tot manipulatie.


Het voertuig van de Ziel

Terwijl ik nog zat na te denken over een mogelijke oplossing, hoorde ik mezelf aan iemand uitleggen dat de nieuwe structuren alleen dienen om informatie uit te wisselen, terwijl de Merkabah om het lichaam heen zit waardoor die tevens dient als 'voertuig' voor de Ziel.

De Merkabah voorziet een bewust individu niet alleen van informatie, maar vormt het bewustzijn van het individu ook. Het bewuste individu wordt gevormd door de informatie in de Merkabah en zal vanuit die vorm of vervorming (gekleurde bril) keuzes maken, handelen en zich op een bepaalde manier gedragen en uiten.

Bij het nieuwe chakra communicatie- en informatiesysteem is het bewustzijn van het individu vrij van vervorming waardoor informatie op een neutrale manier kan worden ontvangen, geanalyseerd en gebruikt.

Dit is een noodzakelijke ontwikkeling, omdat het bewuste individu eerst moet weten hoe de fysieke werkelijkheid werkt, voordat het veranderingen daarin kan aanbrengen die de loop van de evolutie kunnen beïnvloeden.
Zo bezien is de Merkabah een 'les-voertuig' waarin je kunt leren wat leven is en wat daar allemaal bij komt kijken.

Merkabah integratie

Dit inzicht leidde al snel tot een nieuw ontwerp (zie plaatje links), waarin het bewustzijn van de Mens en de Geest ieder ook een eigen 'voertuig' hebben gekregen. Een eigen voertuig waarin de 'eigen' informatie kan worden opgeslagen, informatie die dat specifieke niveau van bewustzijn nodig heeft om het leven vorm te kunnen geven en (be)leven vanuit het eigen perspectief, vanuit de eigen waargenomen werkelijkheid.

Want dat was wel een probleem bij het hebben van één Merkabah: het 'voertuig' bevatte informatie van meerdere opeenvolgende niveaus van bewuszijn. Ieder bewustzijn dat gebruik kon maken van het 'voertuig' (Mens, Ziel of Geest) had hierdoor toegang tot alle informatie, maar ook tot alle mogelijkheden die bij de verschillende niveaus van bewustzijn hoorden, met alle gevolgen van dien.
Alle informatie liep door elkaar. Dit veroorzaakte diverse problemen, die ik hier verder niet zal benoemen.

Door de verdeling van de informatie die hoort bij de verschillende niveaus van bewustzijn over afzonderlijke uiterlijke 'voertuigen', wordt het mogelijk deze informatie direct te koppelen aan de informatie in de innerlijke sterstructuren van het nieuwe chakra informatie- en communicatiesysteem. Hierdoor ontstaat een volledige integratie van de informatievoorziening, waardoor ook de nog in ontwikkeling zijnde multidimensionale mens volledig in samenhang met zijn of haar plaats binnen het leven als geheel kan functioneren.
Deze mens is hierdoor niet meer afgescheiden van het geheel, maar kan zichzelf nog wel als afgescheiden ervaren door de informatie in de 'voertuigen' die zijn waarneming beïnvloeden.


Is de nieuwste structuur juist? Een evaluatie

Voor mij persoonlijk was de nieuwe constructie wel een hele opluchting.
Het voorgaande ontwerp veroorzaakte bij mij dat ik letterlijk nauwelijks meer kon lopen en ook mijn innerlijke zicht, ontvangst en hogere denken werden ernstig bemoeilijkt.

Ik had daardoor het gevoel dat de nieuwe constructie 'uit de lucht kwam vallen' en werd erdoor verrast.
Ik houd niet van informatie die zomaar uit de lucht komt vallen. Ik ben er dan niet 'ingegroeid' en zal de structuur aan een grondige evaluatie moeten onderwerpen om te onderzoeken wat het precies oplost en of er geen ongewenste effecten optreden.

De 'voertuigen' gerelateerd aan het aantal dimensies

Bij die evaluatie vroeg ik mij af of de voertuigen van de Mens en de Geest ook wel uit tetraëders moesten bestaan.

De Ziel komt tenslotte uit de 4e dimensie, de dimensie waarin 'tijd' kan worden waargenomen en kan daarmee een werkelijkheid waarnemen en vormgeven in de fysieke werkelijkheid, gebruik makend van vier dimensies: lengte, breedte (of diepte), hoogte (of diepte) en tijd. Deze informatie kan opgeslagen worden in de vier vlakken van de tetraëders. Het idee dat de Merkabah het voertuig van de Ziel zou zijn is dus juist.

De Mens komt echter uit de 3e dimensie en kan alleen een werkelijkheid waarnemen en vormen die uit drie dimensies bestaat: lengte, breedte en hoogte. Er zijn dus maar drie vlakken nodig om de voor de Mens benodigde informatie op te kunnen slaan.
Een ruimtelijke wiskundige figuur met drie vlakken bestaat echter niet! Er kan dan ook geen sterfiguur gevormd worden uit twee ruimtelijke 3-vlakken. Wèl kunnen twee 3-vlakken gecombineerd worden tot een ruimtelijke figuur, namelijk een kubus.

De Geest komt uit de 5e dimensie, de dimensie waarin kwantum-mogelijkheden kunnen worden waargenomen en kan daarmee een werkelijkheid waarnemen en vormgeven die bestaat uit vijf dimensies: lengte, breedte, hoogte, tijd en kwantum-mogelijkheden. Om deze informatie op te kunnen slaan moet de sterconstructie bestaan uit piramides met vijf vlakken.

Het verschil tussen de structuren van het oude en het nieuwe systeem

De structuren van het nieuwe systeem

Bij het nieuwe chakra communicatie- en informatiesysteem was ik in 2005 na veel gepuzzel uitgekomen op sterstructuren die bestaan uit twee piramidestructuren, voor zowel de Mens, de Ziel als de Geest.
De achtergrond hiervan was dat het nieuwe systeem een samenwerking moet ondersteunen tussen de diverse niveaus van bewustzijn op basis van bewuste zelfstandig functionerende eenheden.

Dat betekent dat alle bewustzijnslagen ten allen tijde over dezelfde informatie moeten kunnen beschikken, ook al valt die informatie buiten het eigen waarnemingsveld.

Ook al kent de Mens de fenomenen 'tijd' en 'kwantum-mogelijkheden' niet, dan nog moet de mens kunnen beschikken over deze informatie om te weten welke 3D-werkelijkheid vorm moet krijgen. De Mens hoeft dus niet zelf 'in de tijd' te kunnen kijken, of alle mogelijkheden te kunnen zien, maar de Mens moet wèl beschikken over deze informatie om te kunnen begrijpen waarom een bepaalde vorm gemanifesteerd (gebouwd) moet en kan worden of waarom juist niet.
Ook al weet de Geest niets van lengte, breedte, hoogte en tijd, hij moet toch kunnen beschikken over deze informatie, om met realistische ideeën te kunnen komen die ook daadwerkelijk vorm kunnen krijgen in de 3D-werkelijkheid, op een bepaald moment, in een bepaald tijdsbestek.

De stervorm van piramidestructuren is nodig op alle niveaus van bewustzijn die direct invloed hebben op de vorm en de kwaliteit van het leven in de fysieke werkelijkheid om de informatie op elkaar af te kunnen stemmen zodat een fysieke werkelijkheid gemanifesteerd kan worden die alle niveaus van bewustzijn ondersteunt. Een werkelijkheid die vanuit ieders perspectief klopt.

Strijd tussen individuen ontstaat door onenigheid over de gezamenlijk
te vormen fysieke werkelijkheid, gevoed door de angst dat die werkelijkheid
ongeschikt zal zijn om het leven te kunnen leven dat precies bij je past.

De structuren van het oude systeem

De energetische stervormige 'voertuigen' van het oude systeem hebben echter een hele andere functie dan de energetische sterstructuren van het nieuwe systeem.

De diverse lagen van bewustzijn zijn nog in ontwikkeling. Van bewuste samenwerking en afstemmen op elkaar is nog geen sprake. Het voertuig dient om de afzonderlijke niveaus van bewustzijn te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar volledig bewust zelfstandig functionerend onderdeel binnen het multidimensionale geheel. Iedere bewustzijnslaag heeft dan alleen informatie nodig over het eigen bewustzijnsniveau.
De 'voertuigen' voor de Mens, de Ziel en de Geest zijn dan respectievelijk een (statische) kubus, een ster van twee (dynamisch ten opzichte van elkaar bewegende) tetraëders en een ster van twee (dynamische) piramides.

In deze opzet zit de kubus me dwars. Klopt die wel? De twee 3-vlakken kunnen daarin niet ten opzichte van elkaar draaien en de ruimtelijke figuren lijken ook geen logisch verband te hebben. Eerst een 6-vlak, daarna een 4-vlak en daarna een 5-vlak.

Laten we de Merkabah eens onderzoeken in het licht van evolutie.

Drie niveaus van bewustzijn en één Merkabah

In de oude situatie is er dus één Merkabah die het hele lichaam omvat. We hebben echter drie afzonderlijke, opeenvolgende niveaus van bewustzijn (Mens, Ziel en Geest) waarmee het multidimensionale individu het individuele leven en het gezamenlijke leven op Aarde bewust vorm kan geven en beleven.

De vraag die dan opborrelt is waarom er (in de oude situatie) maar één voertuig was voor het bewustzijn van het bewuste individu, terwijl er drie niveaus van bewustzijn aanwezig zijn die invloed uitoefenen op het leven, ieder met eigen karakteristieken en een eigen kijk op de werkelijkheid vanuit het eigen perspectief.

Die vraag is niet moeilijk te beantwoorden als je weet dat de evolutie zich in achtereenvolgende 'niveaus (of plateaus) van mogelijkheden' ontwikkelt.
De drie niveaus van bewustzijn horen dan achtereenvolgens bij het vorige, het huidige en het toekomstige plateau.
Deze constructie zorgt ervoor dat het leven in het heden zich ontwikkelt in lijn met die natuurlijke ontwikkeling van het leven.

Dit evolutieproces, waarbij gecreëerd wordt met drie opeenvolgende niveaus van bewustzijn, ging lange tijd goed.

Het fysieke lichaam ontwikkelde zich autonoom (via natuurlijke wetten van evolutie) tot het lichaam van de bewuste mens. Tot het eerste Aardse levende lichaam dat de mogelijkheid in zich droeg om zich bewust te worden van zichzelf en zijn omgeving en om zich bewust te worden van de wederzijdse beïnvloeding op elkaars leven; de interactie tussen zichzelf en zijn omgeving waardoor het leven vorm krijgt. Zowel het individuele leven als het gezamenlijke leven.
Het fysieke lichaam ontwikkelde zich tot het eerste levende lichaam dat het bewuste individu mogelijkheden biedt om de evolutie, de loop van het leven op Aarde te beïnvloeden door bewust keuzes te maken, bepaald gedrag te vertonen en op een bepaalde manier te handelen.
Niet als onbewuste reactie, maar als bewust gekozen actie.

De eerste bewuste mens

De eerste bewuste mens leefde in een werkelijkheid die is samengesteld uit drie dimensies, namelijk lengte, breedte en hoogte. Dit zijn de dimensies waaruit de fysieke wereld is opgebouwd met deeltjes materie.

Om iets bewust te kunnen creëren in deze 3D-wereld, moet het energetische informatiesysteem van de eerste bewuste mens informatie bevatten over deze drie dimensies, gerelateerd aan de eigen huidige positie.
Als je vanuit dat huidige punt een lijn rechtdoor trekt, een lijn opzij en een lijn omhoog, dan ontstaan 3 aaneensluitende vlakken die loodrecht op elkaar staan.
De mens kan die vlakken gebruiken om zijn leefomgeving in kaart te brengen.
Om echter veranderingen aan te kunnen brengen in die leefomgeving is een tweede identieke energetische structuur nodig. Als je deze twee structuren van drie loodrechte vlakken aan elkaar koppelt ontstaat een kubus.

Het energetische informatiesysteem van de eerste mens is een kubus, een vaste constructie. De huidige mogelijkheden en de toekomstige mogelijkheden hebben een vaste positie ten opzichte van elkaar.
Deze eerste mens kon nog geen invloed uitoefenen op de loop van het leven. De toekomst stond voor dit individu nog vast.
Dit type mens heeft nog geen enkele verantwoordelijkheid voor de loop van het eigen en het gezamenlijke leven. Het leven overkomt deze mens en de mens reageert op wat het leven hem biedt.

Verwevenheid met het fysieke lichaam
Deze kubusstructuur is ook terug te vinden in het lichaam, namelijk bij de celdeling.
Het bewustzijn van de eerste mens is nog helemaal met het lichaam verweven, Het fysieke lichaam is het voertuig van het menselijke bewustzijn.

Dit eerste, nog ongevormde bewustzijn was wel aanwezig in het lichaam, maar kon eigenlijk alleen maar het leven, en de eigen betekenis en rol binnen dat leven, observeren en de beperkingen van het lichaam en de fysieke werkelijkheid ervaren.
Dit bewustzijn ervaarde dat het zat opgesloten in een lichaam waar het geen invloed op had en dat het voor de kwaliteit van het leven afhankelijk was van de mogelijkheden en beperkingen van dat lichaam.
Je zou dit kunnen weergeven als een bol in een kubus.

Door deze verwevenheid kreeg dit niveau van bewustzijn het gevoel dat het geen enkele invloed op het lichaam of het leven kon uitoefenen. Dat is echter een illusie. Er is een duidelijk waarneembare wisselwerking tussen het lichaam en het menselijke bewustzijn.

De Mens is voor het vormen en beleven van zijn leven afhankelijk van de mogelijkheden van het lichaam, maar het fysieke lichaam stemt die mogelijkheden af op de wensen van dit bewustzijn.
Het lichaam is een bewuste zelfstandig functionerende eenheid. (Dit is ook terug te vinden in de structuur van de hersenen.)
De (beperkende) overtuigingen die het menselijk bewustzijn echter uit eerdere ervaringen heeft opgedaan, bepalen, vanwege de verstrengeling met het lichaam, in hoge mate de kwaliteit en mogelijkheden van het fysieke lichaam. Dit beïnvloedt de kwaliteit van het leven negatief.

Door het menselijke bewustzijn los te koppelen van het fysieke lichaam en het een eigen kubusvormig energetisch voertuig te geven waar de overtuigingen in worden opgeslagen zodat ze via latere ervaringen kunnen worden verwerkt, wordt bereikt dat het lichaam weer zelfstandig kan functioneren.
Hierdoor kan het fysieke lichaam de eigen mogelijkheden afstemmen op de gezamenlijke gewenste toekomst en niet op de toekomst zoals die wordt waargenomen door het menselijke bewustzijn via zijn door overtuigingen gekleurde bril.

De bewuste en bezielde mens

Het fysieke lichaam ontwikkelde zich intussen verder tot het ook het volgende niveau van mogelijkheden kon omvatten, het niveau van de Ziel.
Met het Zielsbewustzijn kwam ook de dimensie 'tijd' erbij.
Door de dimensie tijd toe te voegen aan de dimensies lengte, breedte en hoogte kunnen opeenvolgende gebeurtenissen in de fysieke wereld met elkaar in verband worden gebracht en geëvalueerd door ze op een tijdlijn te projecteren.
(Vergelijk dit met de ontwikkeling van foto naar film, van afzonderlijke momenten vastleggen naar een vloeiende verhaallijn creëren.)

De nieuwere mens met een Zielsbewustzijn leeft in een werkelijkheid die is samengesteld uit vier dimensies, namelijk lengte, breedte, hoogte en tijd.
De energetische kubus van de eerste mens kan weer uit elkaar worden getrokken zodat de twee 3-vlakken weer los van elkaar zijn.
Voor deze dimensies zijn nu geen volledige vlakken (vierkanten) meer nodig, omdat de mens niet alle mogelijkheden meer hoeft te onderzoeken. De fysieke werkelijkheid is in kaart gebracht. Alleen de op elkaar afgestemde mogelijkheden worden nu gebruikt. Hiervoor kunnen de uiterste punten van de 3 lijnen met elkaar worden verbonden zodat 3 aangesloten driehoekige vlakken ontstaan. Deze drie vlakken kunnen vervolgens worden gesloten met een vierde driehoekige vlak voor de dimensie tijd. Dit grondvlak grenst aan alle voorgaande dimensies, waarmee alle mogelijkheden van tijd gerelateerd aan de fysieke werkelijkheid kunnen worden onderzocht.
Er is nu een gesloten ruimtelijke structuur ontstaan, een tetraëder.

Nu zijn er twee gesloten ruimtelijke structuren voor informatie over het huidige leven in de fysieke wereld en de toekomstige mogelijkheden, beide gerelateerd aan de tijd.
Als deze twee tetraëders in elkaar geschoven worden tot een stervorm, dan kunnen ze los van elkaar bewegen. Hierdoor ontstaan meerdere mogelijkheden voor de toekomst waaruit de bewust bezielde mens kan kiezen. Welke toekomst wil je bewust vormgeven?
Deze structuren omvatten het hele fysieke lichaam waardoor het een 'voertuig' voor de Ziel wordt, waarmee samen met dat lichaam door tijd en ruimte kan worden gereisd. Met dat voertuig wordt het mogelijk om de eigen positie te bepalen in zowel ruimte als tijd.

De nieuwe mens met een Zielsbewustzijn weet inmiddels hoe met behulp van de dimensies lengte, breedte en diepte de eigen positie kan worden bepaald in de fysieke wereld.
Hij is hierin onbewust bekwaam geworden en hoeft zich daar niet meer bewust mee bezig te houden. Het bewustzijn van de Mens kan daarom nu naar het onderbewuste verhuizen en is daar onbewust actief.
De Ziel, het Zielsbewustzijn van de multidimensionale mens, is nu bewust actief in het leven van deze nieuwere individuele mens en kan de mogelijkheden van de dimensie tijd gaan onderzoeken.
De nieuwere mens is zich zowel bewust van de mogelijkheden van de fysieke werkelijkheid (Mens) als bezield om er het beste van te maken in de toekomst (Ziel).

De bewuste en bezielde mens, de mens met zowel een menselijk- als een zielsbewustzijn, is dankzij de dimensie tijd in staat om verbanden te leggen tussen gebeurtenissen in het verleden, in het heden en in de toekomst.
In tegenstelling tot de werkelijkheid van de eerste bewuste mens, staat voor de nieuwere bewuste en bezielde mens de toekomst niet vast. De bewuste en bezielde mens kan de toekomst zelf kiezen, op basis van het verleden.
Deze mens kan het verband leggen tussen oorzaak en gevolg en op basis daarvan bepaalde keuzes maken, bepaald gedrag vertonen en op een bepaalde manier handelen.
De nieuwe bewuste en bezielde mens beschikt daarmee over een geweten en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leven die een direct gevolg is van de keuze voor een bepaalde toekomst.

Dit type mens kan ervoor kiezen het verleden door te trekken naar de toekomst, dan verandert er niets ten opzichte van het leven van de eerste mens. Maar hij kan er ook voor kiezen om een betere toekomst of juist een slechtere toekomst vorm te geven en te (be)leven.
De nieuwste mens bepaalt de toekomst zelf op basis van het verleden, op grond van zijn ervaring met eerdere gebeurtenissen.
Een vaardigheid die de eerste mens mist. Die leeft bij de dag en neemt het leven zoals het komt. Dit type mens kon niet hebben geweten tot welke toekomst bepaalde keuzes zouden leiden en draagt daarmee dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het leven.

Het moge duidelijk zijn, dat het bestaan van mensen die de mogelijkheid hebben om de eigen toekomst te kiezen tussen mensen die niet anders kunnen dan het leven nemen zoals het komt, leidt tot diverse problemen.
Door het niet begrijpen van de verschillen in perspectief en mogelijkheden, ontstaat een 'generatie-kloof', waarbij mensen ten onrechte op hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun eigen leven en dat van anderen worden gewezen, terwijl anderen hun verantwoordelijkheid proberen te ontlopen en weer anderen teveel verantwoordelijkheid naar zich toe trekken.
Dit heeft ook negatieve gevolgen voor de individuele groei naar bewust bezield mens.

De bewuste, bezielde en innovatieve mens

Inmiddels ontwikkelde het fysieke lichaam zich weer verder tot het ook het derde niveau van bewustzijn kon bevatten, het bewustzijn van de Geest die zich buiten tijd en ruimte bevindt, op kwantumniveau. Dit bewustzijn kent alle mogelijkheden die op een bepaald tijdstip gecreëerd kunnen worden door beschikbare deeltjes materie een bepaalde lengte, breedte en hoogte toe te wijzen.
Alle mogelijkheden.

Deze bewuste, bezielde en innovatieve mens, de mens met een Geest-bewustzijn, is dankzij de dimensie kwantum-mogelijkheden in staat om verschillende toekomstige ontwikkelingslijnen te zien en daarmee een toekomstige wereld te ontwikkelen die nog niet zichtbaar is in de huidige werkelijkheid. Toekomstige ontwikkelingen die geen voortzetting, verbetering of verslechtering zijn van het verleden.
Hiermee heeft de mens mogelijkheden om de evolutie van het leven een totaal nieuwe wending te geven.

Omdat deze nieuwste mens nu alles weet van 'verhaallijnen creëren' met behulp van de dimensies lengte, breedte, hoogte en tijd en daarin onbewust bekwaam is, kan het bewustzijn van de nieuwere mens verhuizen naar het onderbewuste.
Zowel het bewustzijn van de eerste mens als dat van de nieuwere mens zijn in de nieuwste mens beide onbewust actief. Het nieuwe Geestbewustzijn is nu bewust actief en kan zich volledig gaan richten op het ontdekken van nieuwe mogelijkheden om vorm te geven in de fysieke wereld.

De nieuwste mens met een Geest-bewustzijn leeft in een werkelijkheid die is samengesteld uit vijf dimensies, namelijk lengte, breedte, hoogte, tijd en kwantum-mogelijkheden.

De twee energetische tetraëders van de bewuste en bezielde mens worden uitgebreid met een nieuwe dimensie. De dimensie tijd kan nu in samenhang met de andere drie dimensies worden toegepast. Vanuit de positie waar deze mens staat gaan 4 lijnen de ruimte in en ontstaan vier aaneengesloten 3-vlakken. Door de uiteinden met elkaar te verbinden ontstaat een nieuw grondvlak, een vierkant. Hierdoor kunnen alle kwantum-mogelijkheden worden onderzocht in combinatie tot de afzonderlijke dimensies.
De twee piramides van huidige toestand en toekomstige mogelijkheden vormen in elkaar geschoven een tien-puntige ster.
Deze structuur maakt het mogelijk dat het Geest-bewustzijn kan creëren via het fysieke lichaam, terwijl het bewustzijn zèlf zich buiten tijd en ruimte bevindt, in de kwantumruimte.

Op de Aarde lopen dan 3 verschillende typen mens.
Type 1: een mens die alles weet van de mogelijkheden en onmogelijkheden van materie, maar die alleen maar leeft in het huidige moment. Die geen zicht heeft op de toekomst en ook niet op andere mogelijkheden om te ontwikkelen dan de mogelijkheden die hij al kent.
Type 2: een mens die verbanden kan leggen tussen oorzaak en gevolg van je keuzes en die ontwikkelingslijnen kan waarnemen, zowel in het verleden als naar de toekomst toe. Deze mens kan hierdoor keuzes maken om met bekende mogelijkheden een slechtere of betere toekomst te realiseren.
Type 3: een mens die niet alleen oorzaak en gevolg van waarnemen en ontwikkelingen in de tijd en het verband tussen verleden, heden en toekomst, maar die ook vernieuwing kan realiseren, doordat hij alle mogelijkheden kan waarnemen die deeltjes op een bepaald moment in de tijd kunnen innemen.

Ook hier kan je je waarschijnlijk wel weer voorstellen dat dit tot grote problemen leidt in de samenwerking tussen die 3 typen mensen, omdat ze geen van allen weet hebben van het verschil in perceptie van de werkelijkheid en de daarmee samenhangende mogelijkheden voor het creëren van het individuele en gezamenlijke leven.
Deze uiterlijke 'strijd' (afwijzing, onbegrip, macht en controle) had ook weer gevolgen voor de innerlijke groei naar volgende niveaus van bewustzijn. Bepaalde delen van het eigen bewustzijn werden afgewezen. Van stapsgewijze groei zoals ik dat heb beschreven was geen sprake.

Conclusie
Merkabah integratie

De 'voertuigen' voor de Mens en de Geest zijn dus geen tetraëders maar een (statische) kubus, voor de Mens, en een (dynamische) stervorm bestaande uit twee piramides voor de Geest.
Hierdoor heeft ieder niveau van bewustzijn een voertuig dat past bij zijn mogelijkheden. Bovendien zijn alle niveaus van bewustzijn nu in lijn met de huidige fysieke werkelijkheid en zijn alle opeenvolgende niveaus op elkaar afgestemd, ook de bewustzijnsniveaus die pas in de verre toekomst in de fysieke werkelijkheid actief bewust kunnen worden.

Door de koppeling met de structuren van het nieuwe systeem is er een duidelijke informatie-uitwisseling per niveau van bewustzijn. Hiermee wordt bereikt dat ook de mensen van wie het 3D t/m 5D-bewustzijn nog in ontwikkeling is, perfect zijn afgestemd op het geheel.

Bovendien is nu een duidelijke ontwikkelingslijn zichtbaar vanuit de fysieke werkelijkheid naar de hogere niveaus van bewustzijn.
Ieder niveau heeft een eigen voertuig, waarvan het grondvlak steeds 1 zijde meer heeft dan het vorige niveau en waarin alle informatie van alle voorgaande dimensies onbewust aanwezig is.
Hierdoor zit er een logische lijn in de evolutie en ontstaat een geleidelijke ontwikkeling van de mogelijkheden die de fysieke werkelijkheid biedt.

mee stromen met het leven

Het nieuwe ontwerp heeft tot gevolg dat het leven blijft stromen, dat jij mee stroomt met dat leven, ongeacht vanuit welk perspectief je naar het leven kijkt.
Geen enkele laag van bewustzijn kan het leven stilleggen. Er kan namelijk geen actie meer genomen worden die niet in lijn is met het geheel. De actie die genomen wordt is de actie waarin je wordt meegenomen door de stroom. Je kunt niet anders meer dan mee stromen naar de best mogelijke oplossing om uit een situatie te komen die vanuit een bepaald perspectief hopeloos lijkt.

Je creëert je leven niet meer via je gedachten of emoties;
Je creëert je leven vanaf nu vanuit de totaliteit die jij bent.

Stroom moeiteloos mee naar je best mogelijke leven!

Vragen? Stuur een e-mail

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger niveau van Bestaan

De Collectieve routekaart van de Mensheid

Opbouw van een Hoger Bestaan (van juli 2015 tot heden)

Mei 2022:
Let’s make waves together! Een snellere route naar het best mogelijke leven voor iedereen
Augustus 2020:
Aanpassing van de levensplannen: rekening houden met de traagheid van materie
April 2019:
Begin van een nieuw traject: oplossingen vinden voor oude problemen
Aanpassing aan het systeem: ongewenste beïnvloeding tussen dimensies opheffen

Februari 2019:
aanpassing aan het levensplan: onbewuste automatische reacties
Maart tot juni 2017:
aanpassing aan het systeem - informatie-scheiding
September 2016 tot maart 2017:
aanpassing aan het systeem - hoe geven we het gezamenlijke leven vorm?
Juli tot september 2016:
Aanpassingen aan het energetische communicatie- en informatiesysteem tbv de afronding van het 'oude' leven
Maart tot en met juni 2016:
Het beste van twee werelden creëren of de best mogelijke wereld voor iedereen?
December 2015 tot en met maart 2016:
de toekomst co-creëren in plaats van het verleden her-creëren
Juli tot en met december 2015:
de voorbereidingsfase

Het Transitietraject (van december 2004 tot en met juni 2015):

Maart tot en met juni 2015:
"Bestemming bereikt": leven vanuit een nieuwe werkelijkheid
Juni 2014 tot maart 2015:
De strijd om het best mogelijke leven
Maart 2014 tot en met juni 2014:
Afstemmen beschikbare middelen voor de korte, middellange en lange termijn
December 2004 tot maart 2014:
Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Waar gaan we naartoe?

Deeltrajecten

September 2014:
Het leven balanceren over en door alle niveaus van het multidimensionale leven heen zorgt voor een betere balans in het leven als geheel
Oktober 2013:
Mijlpaal bereikt: de noodzakelijke voorbereidingen op individueel en collectief  niveau zijn afgerond. Volgende fase: vernieuwing van de samenleving.
Augustus 2013:
Optimaal benutten van de multidimensionale mogelijkheden voor het oplossen van knelpunten door de menselijke ideeën als uitgangspunt te nemen
Juli 2013:
Vanaf nu bouwt iedereen bij de volgende stap aan het beste leven dat binnen een multi-dimensionaal functionerend geheel mogelijk is
Juni 2013:
Bewust zijn van de samenhang tussen de diverse lagen (dimensies, aspecten) van je leven

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT