HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger Niveau van Bestaan

Traject maart tot en met juni 2015:
"Bestemming bereikt": leven vanuit een nieuwe werkelijkheid

Juli 2015

collectieve_route_13
collectieve_route_13
Een nieuw plan voor een nieuwe werkelijkheid op een hoger niveau van bestaan

Zoals ik heb beschreven in de tekst van maart 2015 (traject juni 2014 tot maart 2015: de strijd om het best mogelijke leven), zijn we vanuit de bestaande gezamenlijke werkelijkheid aangekomen op een hoger niveau van bestaan. De weg naar boven hebben we sindsdien kunnen vervolgen. De mensen die volharden in de weg naar beneden zijn hun eigen weg gegaan en hebben daardoor geen invloed meer op de mensen die bewust of onbewust de weg naar boven gaan. Vanwege de afstand tussen de verschillende wegen voelen ze ook geen behoefte meer om invloed uit te oefenen. De (tegenstrijdige) wegen zijn nu duidelijk gescheiden. En als we toch mensen tegenkomen die de behoefte voelen om invloed uit te oefenen op onze weg, dan zijn we blijkbaar een verkeerd (te laag) pad in geslagen en kunnen we heel eenvoudig weer teruglopen en alsnog een hoger pad inslaan dat we wèl ongestoord kunnen volgen. We hebben keus genoeg. 

Dat betekent dat we goede oplossingen hebben gevonden voor alle blokkades en uitdagingen op onze weg die hun oorsprong hebben in onze oude werkelijkheid. De weg die voor ons ligt is vrij.
Omdat deze oplossingen nog in ontwikkeling waren, lag de verantwoordelijkheid voor het vinden van de beste oplossing en de mogelijkheid voor het toepassen daarvan bij individuen. Nu de beste oplossingen zijn gevonden kunnen deze beschikbaar gemaakt worden voor iedereen via het collectieve bewustzijn, zodat die op onbewust niveau kunnen worden toegepast wanneer de situatie daar om vraagt.
(Het beschikbaar maken van oplossingen via het collectieve bewustzijn heb ik al eerder beschreven toen een vorige fase was afgerond zie Augustus 2013 - Optimaal benutten van de multidimensionale mogelijkheden voor het oplossen van knelpunten door de menselijke ideeën als uitgangspunt te nemen)

We hebben daarmee op collectief niveau een belangrijke fase afgerond. We hebben ons definitief ontworsteld aan de beperkende invloed van de oude werkelijkheid, doordat we ons nu volledig bewust zijn van de werking van deze werkelijkheid. De oude werkelijkheid heeft geen geheimen meer voor ons en daarmee hebben we onszelf op een hoger niveau van bewust zijn gebracht.

De mogelijkheden van de bestaande werkelijkheid en die van de werkelijkheid op dat hogere niveau zijn nu volledig met elkaar in verband gebracht en geïntegreerd tot een nieuwe gezamenlijke werkelijkheid op een hoger niveau van bestaan.
Door onze ideeën en gedachten zijn we nu niet meer gebonden aan de beperkingen van onze oude werkelijkheid. Deze zijn nu gerelateerd aan onze nieuwe, grotere werkelijkheid, waardoor we onze nieuwe werkelijkheid ook daadwerkelijk kunnen gaan creëren.

We hebben, als mensheid als geheel, het oude beeld van de werkelijkheid nu vervangen door het beeld van onze nieuwe werkelijkheid, de wereld waarin al het aardse leven functioneert als één op elkaar afgestemd geheel. Deze nieuwe werkelijkheid is geen vage wensdroom meer, maar een concreet plan geënt op de bestaande werkelijkheid en gericht op aansluiting met het volgend hogere niveau van bestaan.

Dit collectieve beeld is geen gedachte, wensdroom of voorstelling van hoe leven op een hoger niveau van bestaan zou kunnen zijn, maar het is een concrete weergave van alle realistische mogelijkheden waarin het leven gevormd kan worden op dit niveau van bestaan. Alle mogelijkheden vanaf het begin tot aan het eind vlak voor de overgang naar het volgende bestaansniveau. En dat zijn er veel! Veel meer dan de mogelijkheden die er waren toen we aan het begin van het lagere niveau van bestaan stonden, het niveau waar we net vandaan komen, de wereld van de afgescheiden mens. De mogelijkheden van alle onderliggende bestaansniveaus en de mogelijkheden van bewust zijn, gerelateerd aan deze bestaansniveaus, vormen de basis van de mogelijkheden op het nieuwe bestaansniveau. We beginnen dus niet opnieuw maar bouwen verder op wat we hebben opgebouwd, met een nieuwe uitgebreidere set aan mogelijkheden.

(Voor een beter begrip van het beeld van alle potentiële mogelijkheden verwijs ik naar de kwantumtheorie.
Voordat de exacte plaats in de tijd van een deeltje 'bepaald' is, tast dit deeltje alle mogelijke posities af die het in kan nemen in afwachting van zijn definitieve plaatsing. Vergelijk het met een dobbelsteen die opgegooid is. Zolang die nog in de lucht is kan de dobbelsteen nog alle kanten op vallen en zijn alle zes de mogelijkheden te zien, maar als die eenmaal op de grond ligt kan maar één kant boven liggen.
Dit geldt voor alle beschikbare deeltjes. Al die deeltjes samen vormen een beeld van chaotisch door elkaar krioelende deeltjes, deeltjes die samen alle mogelijke werkelijkheden (schijnbaar) gelijktijdig weergeven.
)  

Het individu in het geïntegreerde geheel

Niet iedereen is zich volledig bewust van het niveau van de nieuwe werkelijkheid. Niet iedereen heeft zijn of haar bewust zijn op dat niveau gebracht (kunnen brengen). Om dat te kunnen doen moeten alle onderliggende bestaansniveaus van het eigen multidimensionale leven zijn begrepen, doorgrond en met elkaar in lijn gebracht. Dat is een hele klus en iedereen volgt daarvoor een eigen uniek pad waarin de ervaringen kunnen worden beleefd die bijdragen aan dat bewustwordingsproces, naar eigen keuze (persoonlijke voorkeur) en op het eigen tempo. Dat unieke pad is gericht op het bereiken van het nieuwe bestaansniveau en past nu al precies binnen de nieuwe werkelijkheid. 

Ieders pad past precies binnen de nieuwe werkelijkheid.
Dat betekent dat bij iedere stap in de nieuwe werkelijkheid ook rekening wordt gehouden met de ontwikkelingspaden van de mensen die nog bezig zijn met het transformatieproces naar multidimensionaal mens. Iedereen kan precies die ervaringen beleven die nodig zijn voor het individuele bewustwordingsproces, omdat er anderen zijn die door het (bewust of onbewust) volgen van hun eigen unieke pad precies de juiste ervaringen bieden die daarvoor nodig zijn. Alles is en blijft afgestemd op elkaar en de keuzes van ieder individu bepalen de route waarlangs het gezamenlijke leven zich verder ontwikkelt.

De toekomst ligt niet vast, omdat er meerdere mogelijkheden zijn waarvan er maar één vaste vorm kan krijgen in de fysieke werkelijkheid. Deze ene mogelijkheid hangt af van de keuzes die ieder individu, ieder onderdeel van het multidimensionale geheel maakt. De toekomstige fysieke werkelijkheid is daardoor onbepaald. Alle realistische mogelijkheden voor de toekomst zijn echter wèl bepaald, namelijk door het uitgangspunt (de in het heden bestaande werkelijkheid) en het volgende niveau van bestaan.
Collectief volgen we dus de weg naar 'boven', naar het volgende bestaansniveau, en er is niemand die de mensheid als geheel daarvan kan afhouden.
Individueel ligt dat anders en dat heeft te maken met de ervaringen die iemand nodig heeft om tot inzicht te komen waardoor het individuele bewust zijn groeit. Iemand kan de weg naar beneden blijven volgen (afnemende individuele mogelijkheden) tot het punt dat alleen nog maar de weg naar boven gevolgd kan worden, of iemand kan in rondjes blijven lopen omdat steeds gelijksoortige ervaringen nodig zijn om tot het juiste inzicht te komen. Alle individuele bewustwordingsprocessen samen bepalen stap voor stap, van keuzemoment tot keuzemoment, hoe de fysieke werkelijkheid eruit komt te zien.    

Het volledig van het nieuwe bestaansniveau bewuste individu
nieuwe_fase
nieuwe_fase

Degenen die alle onderliggende bestaansniveaus van het eigen multidimensionale leven hebben begrepen, doorgrond en met elkaar in lijn gebracht zijn zich nu volledig bewust van de nieuwe werkelijkheid. Er is niets meer in de onderliggende lagen van bewust zijn dat niet begrepen is. Daardoor kan hun Geest, het deel van hen dat zich buiten tijd en ruimte bevindt, indalen in het lichaam en integreren met het bewustzijn dat al in dat lichaam aanwezig was (zoals het menselijk bewustzijn, het Zielsbewustzijn, het lichaamsbewustzijn en het celbewustzijn, om er een paar te noemen).

Alle lagere niveaus van bewust zijn zijn nog steeds herkenbaar als zelfstandig bewust onderdeel van het bewustzijn van de multidimensionale mens, maar zijn nu op een hoger niveau van bewust zijn gebracht waardoor ze nu ondersteunend zijn aan het hoogste niveau van bewust zijn (de nieuwe geïntegreerde werkelijkheid).
Het multidimensionale geheel heeft een nieuw niveau van bewust zijn bereikt en functioneert als één geheel vanuit dit nieuwe niveau van bewust zijn. De onderliggende niveaus van bewust zijn houden echter hun eigen specifieke plaats en functie binnen het geheel als een zelfstandig bewust niveau van bestaan.
Hierdoor ontstaat een wederkerige ondersteuning. De onderliggende lagen ondersteunen en faciliteren de hogere niveaus van bewust zijn en de hogere niveaus ondersteunen en faciliteren alle onderliggende niveaus van bewust zijn.

De met het individu geïntegreerde Ziel beheert het individuele plan dat gericht is op het vormgeven van het individuele aandeel in de nieuwe werkelijkheid. Deze nieuwe werkelijkheid is gericht op het bieden van precies die ervaringen die nodig zijn om dit hoogste niveau van bestaan volledig te leren kennen, zodat we daarna het leven op het volgende niveau van bestaan kunnen brengen en onszelf op een hoger niveau van bewust zijn.
De met het individu geïntegreerde menselijke geest kiest, op basis van persoonlijke voorkeur, één van die mogelijkheden in het plan uit en bepaalt hoe deze mogelijkheid het beste vorm kan worden gegeven in de fysieke werkelijkheid op de manier die bij hem of haar past.

Hoewel de individuele Geest in het lichaam is ingedaald en geïntegreerd met het al in het lichaam aanwezige bewustzijn, is het niet gebonden aan (de wetten van) de fysieke werkelijkheid. Het menselijke bewustzijn is nog steeds wèl gebonden aan de fysieke werkelijkheid en de Ziel functioneert op het grensgebied en is daarom gebonden aan tijd/ruimte maar heeft ook toegang tot het gebied buiten tijd/ruimte.
De totale multidimensionale mens functioneert nu als een eenheid op het hoogste niveau van bewust zijn, als geïntegreerd deel van al het leven op Aarde en is daarmee in staat de huidige fysieke werkelijkheid te overstijgen. Hierdoor kan deze mens nu alle ervaringen vormgeven die nodig zijn om het nieuwe, geïntegreerde niveau van bewust zijn volledig te kunnen begrijpen en doorgronden als voorbereiding op het volgend hogere niveau van bewust zijn.

Hiermee is een hele lange periode van stagnatie in het evolutieproces, veroorzaakt door onvoldoende kennis van de onderliggende niveaus van bewust zijn, ten einde!
De evolutie van het leven kan weer door!

Vragen? Stuur een e-mail

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger niveau van Bestaan

De Collectieve routekaart van de Mensheid

Opbouw van een Hoger Bestaan (van juli 2015 tot heden)

Mei 2022:
Let’s make waves together! Een snellere route naar het best mogelijke leven voor iedereen
Augustus 2020:
Aanpassing van de levensplannen: rekening houden met de traagheid van materie
April 2019:
Begin van een nieuw traject: oplossingen vinden voor oude problemen Aanpassing aan het systeem: ongewenste beïnvloeding tussen dimensies opheffen
Februari 2019:
aanpassing aan het levensplan: onbewuste automatische reacties
Maart tot juni 2017:
aanpassing aan het systeem - informatie-scheiding
September 2016 tot maart 2017:
aanpassing aan het systeem - hoe geven we het gezamenlijke leven vorm?
Juli tot september 2016:
Aanpassingen aan het energetische communicatie- en informatiesysteem tbv de afronding van het 'oude' leven
Maart tot en met juni 2016:
Het beste van twee werelden creëren of de best mogelijke wereld voor iedereen?
December 2015 tot en met maart 2016:
de toekomst co-creëren in plaats van het verleden her-creëren
Juli tot en met december 2015:
de voorbereidingsfase

Het Transitietraject (van december 2004 tot en met juni 2015):

Maart tot en met juni 2015:
"Bestemming bereikt": leven vanuit een nieuwe werkelijkheid
Juni 2014 tot maart 2015:
De strijd om het best mogelijke leven
Maart 2014 tot en met juni 2014:
Afstemmen beschikbare middelen voor de korte, middellange en lange termijn
December 2004 tot maart 2014:
Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Waar gaan we naartoe?

Deeltrajecten

September 2014:
Het leven balanceren over en door alle niveaus van het multidimensionale leven heen zorgt voor een betere balans in het leven als geheel
Oktober 2013:
Mijlpaal bereikt: de noodzakelijke voorbereidingen op individueel en collectief  niveau zijn afgerond. Volgende fase: vernieuwing van de samenleving.
Augustus 2013:
Optimaal benutten van de multidimensionale mogelijkheden voor het oplossen van knelpunten door de menselijke ideeën als uitgangspunt te nemen
Juli 2013:
Vanaf nu bouwt iedereen bij de volgende stap aan het beste leven dat binnen een multi-dimensionaal functionerend geheel mogelijk is
Juni 2013:
Bewust zijn van de samenhang tussen de diverse lagen (dimensies, aspecten) van je leven

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT