HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger Niveau van Bestaan

Traject juli tot en met december 2015: de voorbereidingsfase

Januari 2016

In maart 2015 waren we (de mensheid als collectieve eenheid, collectief bewustzijn) erin geslaagd om vanuit het menselijke bestaan maar met een hoger bewustzijn ons leven op een hoger niveau van bestaan te brengen. Al het leven op Aarde functioneert sindsdien als een samenhangende eenheid. Die samenhang wordt bereikt, bewaakt en geregeld vanuit het hogere bewustzijn van de mens, de Ziel. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van (al) het leven ligt niet meer bij het lagere menselijke bewustzijn maar bij het hogere zielsbewustzijn.

Om dat te bereiken hebben we de laatste jaren allerlei aanpassingen moeten doen aan de hogere manier van leven om ervoor te zorgen dat de manier van leven die hoort bij het menselijke bewustzijn ons niet zou belemmeren om het door ons gewenste leven op dat hogere niveau van bestaan in volledige vrijheid te kunnen vormgeven. We lieten ons niet meer verleiden om (de kwaliteit van) ons leven te beperken tot het leiden (lijden) van een menselijk bestaan op het niveau van het menselijke bewustzijn. Zo konden de mensen met een multidimensionaal bewustzijn binnen het menselijke bestaan een leven op een hoger niveau leven.

Nu is het andersom en kan binnen het hogere bestaan niet alleen een leven vanuit een hoger bewustzijn op een hoger bestaansniveau worden geleefd maar ook een menselijk leven op een lager bestaansniveau. Een bestaansniveau dat past bij het menselijke bewustzijn. 

De evolutionaire overgang van dierlijk naar menselijk bestaan

Om dit verschil wat duidelijker te maken wil ik je even meenemen naar de periode in de evolutie waarin we de overgang hebben gemaakt van een dierlijk bestaan naar een menselijk bestaan. Probeer je voor te stellen dat op dat moment op de Aarde alleen maar natuur was waarin dieren leefden. Er waren geen door de mens ontworpen structuren, zoals huizen, wegen, steden, landen, kleding, elektriciteit, internet, geschreven woord en ga zo maar door. Er was alleen een dierlijk bestaan. De dieren leefden een leven dat precies bij hen paste, bij hun mogelijkheden èn hun dierlijke bewustzijn.
Op het moment van de overgang naar een menselijk bestaan waren alle mogelijkheden om het dierlijke bestaan vorm te geven zo goed als mogelijk benut. Het 'dier' had al zijn mogelijkheden ontwikkeld en op alle denkbare manieren waarop een dierlijk leven geleefd en beleefd kan worden toegepast. Er was vanuit het dierlijke bewustzijn niets nieuws meer om te ervaren, het volledige potentieel aan mogelijkheden was uit-ontwikkeld en benut.

De mens, met een menselijk bewustzijn en (lichamelijke en geestelijke) mogelijkheden om uiting te geven aan dat bewustzijn, is ontstaan vanuit het dierlijke bewustzijn en werd geboren uit dierlijke ouders binnen het dierlijke bestaan.

Het eerste dier dat met een hoger (menselijk) bewustzijn en bijbehorende mogelijkheden was geboren wist dat niet van zichzelf. Dit dier, de eerste mens, dacht dat-ie een gewoon dier was, net als alle andere dieren om hem heen, en probeerde daarom een dierlijk bestaan te leiden zoals hem dat werd voorgedaan door zijn ouders. Ongemerkt gebruikte deze mens echter naast zijn dierlijke kwaliteiten ook zijn menselijke kwaliteiten. Kwaliteiten die niet voorkwamen in de dierengemeenschap en waar ook geen toepassing voor was binnen het dierenbestaan. Het menselijke dier had nieuwe mogelijkheden, mogelijkheden die niet geschikt waren voor het vormgeven van een dierlijk bestaan maar die bedoeld waren voor het vormgeven van een menselijk bestaan.
Een bestaan waar dieren (in tegenstelling tot de mens) zich geen voorstelling van kunnen maken.

De andere dieren werden daarom in eerste instantie bang van dit menselijke dier. Ze begrepen de nieuwe mogelijkheden om zichzelf te uiten en om een bestaan vorm te geven niet. Binnen het dierenbestaan voelde dit menselijke dier zich daarom gedwongen om zijn nieuwe mogelijkheden te onderdrukken. Hij paste zich aan de manier waarop dieren leefden aan en moest (noodgedwongen) een dierenleven leiden (lijden).

Maar aangezien de menselijke eigenschappen, kwaliteiten, talenten en vaardigheden niet onderdrukt konden worden, begon het menselijke dier zelf toepassingen te vinden binnen het dierenbestaan voor zijn talenten. Anderen (dieren) probeerden hem na te doen, maar keken alleen naar de uiterlijke handelingen. Ze zagen niet dat er een heel denkproces achter de handelingen van het menselijke dier zat. Zelf hadden ze geen mogelijkheden voor die denkprocessen. De dieren gingen de menselijke vaardigheden nadoen en toepassen op een manier die bij hun dierenbewustzijn paste.
Op een gegeven ogenblik viel het menselijke dier door deze uiterlijke schijn niet meer op tussen de andere dieren en werden de menselijke eigenschappen en het menselijke dier niet meer gezien als 'bijzonder'. Het menselijke dier had mogelijkheden aan het dierlijke bestaan toegevoegd, maar het leven was niet in zijn geheel opgetild naar het menselijke bestaansniveau.

Pas jaren later, nadat er via het natuurlijke evolutieproces meer menselijke dieren zijn ontstaan, herkenden deze nieuwe dieren de nieuwe eigenschappen in elkaar en konden ze beginnen de nieuwe mogelijkheden te begrijpen. Wat kan je er precies mee? Waar zijn ze precies voor bedoeld? De menselijke dieren konden hun nieuwe kwaliteiten gaan gebruiken om een leven op te gaan bouwen zoals dat bij hen paste. Hun kennis van het dierlijke bestaan konden ze gebruiken om hun talenten aan te passen op het dierlijke bewustzijn en de dierlijke manier van leven om ervoor te zorgen dat ze hun leven op het niveau van het menselijke bestaan konden leven. Zo ontstegen ze het dierlijke bestaan en tilden ze het hele bestaan, inclusief het dierlijke bestaan op een hoger niveau: het niveau van het menselijke bewustzijn.

De mens ging zich duidelijk onderscheiden van het dier door een menselijk bestaan te gaan leiden. Sommige dieren pasten binnen het leven van de mens en leefden samen met de mens in hetzelfde leefgebied, andere dieren hebben een eigen leefgebied, afgebakend en beschermd door de mens en weer anderen leven in de ongerepte natuur ver weg van de mens.
Op dit moment zijn de verschillen tussen een dier en een mens voor iedereen duidelijk. Het dier was aan het eind van zijn evolutieproces gekomen, de mens stond toen nog aan het begin van zijn evolutieproces.

De evolutionaire overgang van menselijk naar multidimensionaal bestaan

Precies zo gaat het met de nieuwe multidimensionale mens die uit de mens is geboren. Deze multidimensionale mens staat aan het begin van zijn evolutieproces en moet zich nog duidelijk gaan onderscheiden van de mens die nu op zijn beurt aan het einde van zijn evolutieproces is gekomen.

Net als de mens ten opzichte van het dier heeft de multidimensionale mens ten opzichte van de mens een hoger bewustzijn en nieuwe mogelijkheden om dat hogere bewustzijn te uiten. Lichamelijke en geestelijke eigenschappen, kwaliteiten, natuurlijke talenten en vaardigheden die bedoeld zijn om vanuit een hoger niveau van bewust zijn een leven vorm te geven en een bestaan op te bouwen dat past bij dat hogere niveau van bewust zijn.

Vanuit dat hogere niveau van bewust zijn is duidelijk dat het hele leven functioneert als een op elkaar afgestemde eenheid. De multidimensionale mens is zich bewust van de samenhang van het leven en zijn rol binnen die eenheid bij het bewaren van die samenhang. Zijn keuzes en handelingen zijn erop gericht om de samenhang van het leven te herstellen, te handhaven en te optimaliseren. De nieuwe mogelijkheden ondersteunen de multidimensionale mens daarbij. Het zijn 'tools' of 'instrumenten' voor het hogere bewustzijn, de Ziel, waarmee de multidimensionale mens zijn of haar beste koers door het leven kan bepalen.

Op het niveau van de menselijke geest is dat eenheids-bewustzijn er niet. De mens is zich vooral bewust van zijn eigen leven en zijn directe omgeving. De mens is zich ook bijzonder bewust van de verschillen tussen mensen. De mens heeft een individueel bewustzijn. Zijn eigenschappen, kwaliteiten, natuurlijke talenten en vaardigheden zijn er dan ook op gericht om zo goed mogelijk als individu te kunnen functioneren en zich te kunnen onderscheiden van alle andere individuen.

Op het niveau van het dierlijke bewustzijn (dat ook onderdeel is van de multidimensionale mens) ligt de aandacht op leven volgens de natuurwetten, leven in groepen, gericht op het voortbestaan van de soort en op de voortschrijdende evolutie van het leven.

In de multidimensionale mens komen al deze niveaus van bewust zijn tot uiting. In samenhang, evenwichtig en gebalanceerd. De multidimensionale mens volgt de natuurwetten en leeft zijn individuele leven perfect afgestemd op anderen in samenhang met al het overige leven.

Om dit te kunnen doen heeft de multidimensionale mens eigenschappen, kwaliteiten, talenten en vaardigheden waarmee het individuele leven in zijn natuurlijke samenhang kan worden vormgegeven.
De mens met een menselijk bewustzijn heeft deze mogelijkheden niet, om de simpele reden dat die mogelijkheden niet nodig zijn om het menselijke bewustzijn te kunnen uiten en een menselijk bestaan vorm te kunnen geven.

Op dit moment in de evolutie lijken mensen en multidimensionale mensen uiterlijk nog als twee druppels water op elkaar. Net als bij de dieren is de mens de handelingen en keuzes van de multidimensionale mens gaan nadoen zonder te weten of te begrijpen dat er achter die handelingen een heel proces zit waarmee de samenhang van het leven wordt bewaakt. De mens zet die handelingen in als 'trucje' of 'handigheidje'. Aangezien deze mens geen bewustzijn en ook geen mogelijkheden heeft om de samenhang van het leven te kunnen bewaken, kunnen die handelingen ten koste gaan van (de levenskwaliteit van) anderen en uiteindelijk ook ten koste van zichzelf en (de kwaliteit van) het leven als geheel.
Als je alleen kijkt naar de uiterlijke handelingen dan is er, op dit moment in de evolutie van het leven op Aarde, geen verschil te zien tussen een mens en een multidimensionaal mens. Het verschil zit hem in het onzichtbare proces achter die handelingen en in het resultaat, het gevolg van die handelingen, voor de kwaliteit en de samenhang van het leven.

Omzetten van de menselijke naar de multidimensionale manier van doen

Tegelijkertijd met het nadoen en aanleren van de 'nieuwe trucjes' door de gewone mens zijn de multidimensionale mensen hun hogere bewustzijn en hun nieuwe mogelijkheden, waarmee ze dat bewustzijn kunnen uiten, gaan verstoppen en/of aanpassen aan de menselijke manier van leven om een menselijk bestaan te kunnen leiden zodat ze niet op zouden vallen tussen de mensen.
Sommige mensen hebben zich voorgedaan als 'deskundige' of 'autoriteit' of 'meester' en hebben de door hun aangeleerde 'trucjes' weer geleerd aan multidimensionale mensen, waardoor deze mensen hun talenten en vaardigheden op de verkeerde manier zijn gaan begrijpen en inzetten. Het menselijke bestaan werd hierdoor in stand gehouden en het hogere bestaan kon niet worden gerealiseerd.

Nu is de tijd aangebroken dat alle multidimensionale mensen ook daadwerkelijk gaan leven als multidimensionaal mens om een hoger kwaliteitsniveau te kunnen gaan vormgeven, leven en beleven. Daarvoor moet iedereen dan wel eerst de aangeleerde menselijke gewoontes gaan afleren en de mogelijkheden gaan gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn.
Dat is nog niet zo makkelijk, want iedereen is inmiddels gewend om een 'mens' te zijn en sommigen weten niet beter dan dat ze een mens zijn. Er zijn daarom nog genoeg uitdagingen op ons snelste pad naar ons best mogelijke leven.

Inmiddels is er wel een grote groep multidimensionale mensen die hun talenten zelf hebben ontdekt, begrepen, ontwikkeld en leren toepassen op de juiste manier. Deze mensen zijn verspreid over de hele wereld en leven tussen multidimensionale mensen die zichzelf en hun talenten nog niet hebben ontdekt. Ze hebben zich grondig voorbereid om de mensen om zich heen te kunnen ondersteunen bij het omzetten van hun menselijke manier van doen in de hogere, bij hen passende manier van doen. Nu is de tijd gekomen om hun nieuwe mogelijkheden in te gaan zetten ten behoeve van het ontwikkelen van de mogelijkheden van anderen.

Dit is de volgende stap op onze snelste route naar een leven op een hoger niveau van bestaan.

Zit jij al op je hoogste niveau van bewust zijn en gebruik jij je vaardigheden om een leven vorm te geven en te leven en een samenleving op te bouwen dat daarbij past?

Vragen? Stuur een e-mail

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger niveau van Bestaan

De Collectieve routekaart van de Mensheid

Opbouw van een Hoger Bestaan (van juli 2015 tot heden)

Mei 2022:
Let’s make waves together! Een snellere route naar het best mogelijke leven voor iedereen
Augustus 2020:
Aanpassing van de levensplannen: rekening houden met de traagheid van materie
April 2019:
Begin van een nieuw traject: oplossingen vinden voor oude problemen Aanpassing aan het systeem: ongewenste beïnvloeding tussen dimensies opheffen
Februari 2019:
aanpassing aan het levensplan: onbewuste automatische reacties
Maart tot juni 2017:
aanpassing aan het systeem - informatie-scheiding
September 2016 tot maart 2017:
aanpassing aan het systeem - hoe geven we het gezamenlijke leven vorm?
Juli tot september 2016:
Aanpassingen aan het energetische communicatie- en informatiesysteem tbv de afronding van het 'oude' leven
Maart tot en met juni 2016:
Het beste van twee werelden creëren of de best mogelijke wereld voor iedereen?
December 2015 tot en met maart 2016:
de toekomst co-creëren in plaats van het verleden her-creëren
Juli tot en met december 2015:
de voorbereidingsfase

Het Transitietraject (van december 2004 tot en met juni 2015):

Maart tot en met juni 2015:
"Bestemming bereikt": leven vanuit een nieuwe werkelijkheid
Juni 2014 tot maart 2015:
De strijd om het best mogelijke leven
Maart 2014 tot en met juni 2014:
Afstemmen beschikbare middelen voor de korte, middellange en lange termijn
December 2004 tot maart 2014:
Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Waar gaan we naartoe?

Deeltrajecten

September 2014:
Het leven balanceren over en door alle niveaus van het multidimensionale leven heen zorgt voor een betere balans in het leven als geheel
Oktober 2013:
Mijlpaal bereikt: de noodzakelijke voorbereidingen op individueel en collectief  niveau zijn afgerond. Volgende fase: vernieuwing van de samenleving.
Augustus 2013:
Optimaal benutten van de multidimensionale mogelijkheden voor het oplossen van knelpunten door de menselijke ideeën als uitgangspunt te nemen
Juli 2013:
Vanaf nu bouwt iedereen bij de volgende stap aan het beste leven dat binnen een multi-dimensionaal functionerend geheel mogelijk is
Juni 2013:
Bewust zijn van de samenhang tussen de diverse lagen (dimensies, aspecten) van je leven

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT