HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Een Hoger Niveau van Bestaan, Leven in Samenhang met Al het Leven
Hoe de Structuren zijn Veranderd

Aanpassing in de levensplannen: collectieve gedachtenvormen neutraliseren

Mei 2024
Overleven op de automatische piloot

In ons collectieve onderbewuste is een soort automatische piloot actief.
Een systeem van gedachtenvormen dat wordt geactiveerd door angstgedachten van individuen met overlevingsangst. Elke gedachtenvorm regelt de interactie tussen meerdere mensen in een bepaalde situatie. In de vormen zijn verschillende ‘rollen’ opgenomen. Bijvoorbeeld ‘dader’ en ‘slachtoffer’, maar ook ‘omstander’.

Eenmaal gevangen in zo’n gedachtenvorm kom je er maar moeilijk weer uit. Bijvoorbeeld omdat je er steeds meer van overtuigd raakt dat jouw leefwijze de beste is om te kunnen overleven, terwijl je de bedreiging ervan steeds groter ziet worden. Of omdat de gedachten je een negatief zelfbeeld opleggen, die je het idee geven dat je door je eigen toedoen in een bepaalde ongewenste situatie bent terecht gekomen. Dit kan er ook voor zorgen dat je steeds opnieuw in vergelijkbare situaties terecht komt, waardoor je negatieve zelfbeeld steeds voor jezelf bevestigd wordt.

Hoe de automatische piloot ons belemmert

Collectieve gedachtenvormen belemmeren ons, als mensheid, in ons streven naar een leven op een hoger niveau van bestaan. Een leven in lijn met de innerlijke samenhang van het leven, zodat iedereen, niemand uitgezonderd, kan ervaren hoe het is om je best mogelijke leven te leven.
Alle gedachtenvormen zijn namelijk gericht op het beschermen en behouden van een leefwijze waarin men op een comfortabele manier probeert te overleven in een wereld vol gevaren en bedreigingen.

Een groot probleem bij comfortabel overleven is echter dat deze leefwijze altijd ten koste gaat van de kwaliteit van het leven. De kwaliteit van het leven van anderen, van het leven als geheel en zelfs van het eigen leven. Mensen die comfortabel proberen te overleven houden namelijk geen rekening met de innerlijke samenhang van het leven bij hun keuzes, gedrag en handelen. Hierdoor voelen ze zich niet ondersteund door het leven, loopt hun levensweg dwars door de levensplannen van anderen heen en eigenen ze zich middelen toe die anderen nodig hebben om hun best mogelijke, afgestemde leven te kunnen vormgeven.
Om een voorbeeld te noemen: de onbalans tussen rijk en arm op deze wereld wordt veroorzaakt door mensen die een manier hebben gevonden om al het geld naar zich toe te trekken zodat ze alles kunnen kopen wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen overleven.

Als de levensweg van iemand die comfortabel probeert te overleven het levenspad kruist van iemand die het best mogelijke afgestemde leven wil vormgeven, dan ontstaat er een probleem.
Degene die het levensplan volgt zal namelijk stappen zetten, bewust of onbewust, die tot gevolg hebben dat het leven van degene die alleen maar comfortabel wil overleven in lijn gebracht wordt met diens levensplan en dus met diens best mogelijke op anderen afgestemde leven.
En dat betekent een als ongewenst ervaren verandering in het leven van degene die alleen maar comfortabel wil overleven, en een gevoel van verlies van controle over het eigen leven.
Dit triggert overlevingsangst en angstgedachten. Hierdoor haakt een gedachtenvorm aan, die de beste oplossing bevat om vanuit deze bepaalde situatie de dreiging weg te nemen en het comfortabele leven weer te herstellen.

Een generieke oplossing: tegemoet komen aan de behoefte aan veiligheid en controle

Tot nu toe hebben lichtwerkers, zoals ikzelf, zich in zo’n gedachtenvorm laten opnemen. we konden daardoor deze gedachtenvormen leren kennen en nieuwe gedachten inbrengen waarmee we uitgangen creëerden waarlangs we de gedachtenvorm weer konden verlaten.
Deze oplossingen zijn daarna opgenomen in de levensplannen, zodat anderen zonder al teveel problemen hun levenspad kunnen blijven vormgeven, ook als ze in zo’n gedachtenvorm worden gezogen.

Dat werkt goed in situaties die spelen tussen twee individuen of tussen een individu en een groep.
Op dit moment zijn er echter gedachtenvormen actief die werken op groepsniveau. Landen tegen elkaar, bijvoorbeeld, of bevolkingsgroepen. Dit kan niet door individuen worden opgelost. Daarom is er nu behoefte aan een generieke oplossing. Een oplossing waarmee iedere denkbare gedachtenvorm kan worden geneutraliseerd nog voor ze actief kunnen worden.

Zoals gezegd worden gedachtenvormen actief als het levenspad van iemand die zijn levensplan vormgeeft en de levensweg van iemand die comfortabel probeert te overleven elkaar kruisen.
Degene die comfortabel wil overleven kan zich dan namelijk aangevallen voelen door de keuzes, het gedrag en het handelen van degene die zijn levenspad volgt, en zal zich gaan verdedigen.
De gedachtenvorm die actief wordt bevat de beste manier van handelen om de dreiging weg te nemen. Die oplossing is afhankelijk van de situatie. Vechten (aanval is de beste verdediging), vluchten (de snelste weg uit een ongewenste situatie), verlammen (de ander laten denken dat je dood bent) of aanpassen / toegeven aan wat de ander van je wil (de weg van de minste weerstand).

De generieke oplossing in de levensplannen moet voorkomen dat een gedachtenvorm actief wordt. Een gedachtenvorm wordt getriggerd als de keuzes, het gedrag en handelen van degene die zijn levensplan volgt een verandering teweeg brengt in het leven van degene die comfortabel wil overleven. Als deze verandering angst oproept, dan wordt de gedachtenvorm actief. De oplossing ligt dan voor de hand: de verandering zo vorm geven dat het geen gevoelens van angst triggert.
Onder de behoefte om het leven zo in te richten dat iemand comfortabel kan overleven, ligt de behoefte aan veiligheid en daarmee de behoefte aan controle over de gedachten, het gedrag, de keuzes en het handelen van anderen. Het leven in onze Aardse werkelijkheid wordt als onveilig en vijandig ervaren. Gericht op vernietiging van alles wat je zorgvuldig hebt opgebouwd.
Het voldoen aan de behoefte aan veiligheid heeft dus de hoogste prioriteit.

De veiligheid die iemand denkt te hebben gevonden door het gedrag, de keuzes en het handelen van anderen te controleren is geen echte veiligheid, maar schijnveiligheid. Deze veiligheid moet met hand en tand verdedigd worden. Vandaar de behoefte aan controle over anderen.
Echte veiligheid ontstaat als je een leven co-creeërt samen met anderen op basis van ieders vaardigheden door in de behoefte van anderen om hun vaardigheden te ontwikkelen te voorzien.
Dan blijkt dat de Aarde geen gevaarlijke plek is waarin alles wat je hebt opgebouwd in een onbewaakt ogenblik vernietigd kan worden, maar een Paradijs dat een rijkdom aan mogelijkheden bevat om het leven te kunnen ervaren. Die mogelijkheden zijn in het begin niet zichtbaar omdat ze dan alleen in aanleg aanwezig zijn en nog ontwikkeld moeten worden.

Het resultaat van de generieke oplossing

Het is de illusie van veiligheid en de illusie van controle over anderen die in stand moeten blijven, om ervoor te zorgen dat er geen gedachtenvormen getriggerd worden. Als de schijnveiligheid geborgd is en er geen onverwachte veranderingen worden aangebracht, is er ook geen behoefte om controle uit te oefenen op anderen. De levensplannen zullen hierop worden aangepast.
Degenen die hun levensplan volgen kunnen hierdoor onbelemmerd het eigen levenspad vormgeven in de fysieke werkelijkheid, ongeacht wiens pad ze kruisen.
En de anderen krijgen steeds weer opnieuw de keuze om weer volgens hun levensplan te gaan leven om werkelijke veiligheid te gaan ervaren. En het is ook prima als deze mensen meer tijd nodig hebben om de illusies van veiligheid en controle los te kunnen laten.

Ik weet niet of deze oplossing ook werkt in de huidige conflictsituaties die overal ter wereld spelen.
De gedachtenvormen zijn daar natuurlijk al volop actief en de betrokkenen leven in overlevingsangst en zien dat hun leefwijze ernstig wordt bedreigd. Maar misschien is het ook hier voldoende om het gevoel van veiligheid terug te brengen en het gevoel van controle over het eigen leven, om de rust weer terug te laten keren zodat iedereen weer zonder belemmeringen of bedreigingen verder kan met het eigen leven.

Vragen? Stuur een e-mail

Een Hoger Niveau van Bestaan,
Leven in Samenhang met Al het Leven

Hoe het Leven is Veranderd
Hoe is het leven veranderd?
Alle levens in de fysieke werkelijkheid zijn op elkaar afgestemd
Van een-dimensionaal naar multi-dimensionaal leven

Hoe de Mens is Veranderd
De evolutie van de mens, een transformatieproces
Leef je best mogelijke leven!
Integratie van de ontwikkelingspaden van de Ziel en de Mens
Ontwikkelingspad van de ge-evolueerde mens en veranderingen in de samenleving

Hoe de Structuren Zijn Veranderd
Levenspad Navigatiesysteem, een globaal overzicht

Chakra Communicatie & Informatiesysteem
Uitleg sterstructuren
Uitleg chakrasysteem
Evolutie chakrasysteem
Aanpassing: koppelen van de externe structuren

Levensplan
Dynamisch combineren van de levensplannen
De volgende stap:het proces van vraag en aanbod werkend krijgen
Aanpassing: rekening houden met de traagheid van materie
Beter gebruik maken van de informatie in je levensplan
Is er een aanpassing nodig in de levensplannen?
Verantwoordelijkheid afschuiven in plaats van leren van je fouten
Aanpassing in de levensplannen: collectieve gedachtenvormen neutraliseren

Samenwerkingskubus
Kubusmodel versus Piramidemodel
Constructie

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT

Diversen:
Privacyverklaring

Website: Praktijk Cisca de Lint
Website: De Magische Weg

Youtubekanaal
Facebook
LinkedIn